Dokumenty do pobrania

Zmiany w statucie na czas zdalnego nauczania

Regulamin wypożyczania sprzętu komputerowego w ramach zdalnego nauczania - program „Zdalna szkoła+” (wsparcie dla rodzin wielodzietnych)

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE PODCZAS EPIDEMII COVID-19


Regulamin dowozu uczniów na basen
Regulamin pracy świetlicy 2022/2023
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej 2022/2023
Regulamin wycieczek
Regulamin szkolnego klubu wolontariatu
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników
Strategia działań wychowawczych
System Przeciwdziałania Zjawisku Demoralizacji

Rady Rodziców - kompetencje i zasady działania

Program wychowawczo-profilaktyczny

Wizja i Misja Naszej Szkoły

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen

Procedura uzyskiwania zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem - 2016
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem - informacje
Certyfikat - Chronimy Dzieci


Procedura uzyskania karty rowerowej