Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej
w PłochocinieGrupy świetlicowe

Numer grupy świetlicowej

Klasy

Numer sali

Wychowawcy

I

Ia, Ib

4

p. Małgorzata Ostrowska

II

Ib, Ic

5

p. Ewa Babikowska

III

Ic, II

6

p. Dorota Kulesza-Wrzosek

IV

IIIa, IIIb

110

p. Patrycja Pysz

V

IIIb, IIIc

7

p. Anna Klimiuk

VI

IIIc, IIId

30

p. Agata Trzpiel

VII

IV-VII

dolna świetlica

p. Małgorzata Osińska, p. Monika PsujekREGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica czynna jest w godz. 7:00-17:30. Przed godziną 7:00 i po godzinie 17:30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
2. Podstawą zapisu dziecka jest wypełnienie karty zgłoszenia do świetlicy.
3. W świetlicy mogą przebywać uczniowie z klas I-VII.
4. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zostają zapoznani z przepisami BHP, sygnalizacją przeciwpożarową oraz z zasadami obowiązującymi w świetlicy.
5. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o jej wyposażenie.
6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu bez zgody nauczyciela.
7. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: ruchowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawę własną.
8. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza ten fakt nauczycielowi.
9. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym oddaleniu się.
10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty oraz przyniesione zabawki.
11. Dziecko mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane do karty zgłoszenia świetlicy.
12. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru okaże dowód tożsamości.
13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do pisemnego informowania nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
14. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu oraz określić konkretną godzinę, o której dziecko ma opuścić świetlicę szkolną. Rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
15. W sytuacji upoważnienia ustnego, np. w wyniku rozmowy telefonicznej, dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy szkolnej.
16. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzice lub osoby upoważnione nie mogą odebrać dziecka do godz. 17:30, rodzice są zobowiązani poinformować o tym wychowawcę świetlicy.
17. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w tym samym dniu przyjęte powtórnie.
18. Na zajęcia dodatkowe m.in. basen, koła zainteresowań prowadzone przez innych nauczycieli, uczniów ze świetlicy odbiera i odprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe prowadzone przez osobę z zewnątrz, rodzic powinien złożyć pisemną informację o szczegółach wyjścia i powrotu z zajęć.
19. W szczególnych przypadkach osobie upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy wychowawca może odmówić wydania dziecka. Dziecko opuści świetlicę po konsultacji z dyrekcją szkoły i rodzicem.