Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej
w PłochocinieRegulamin świetlicowego konkursu "Mam talent"
Karta zgłoszenia "Mam talent"

JASEŁKA W WYKONANIU UCZNIÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ

„Jezus, Jezus malusieńki.
Chodźmy wszyscy do stajenki.
Powitajmy Go.
Powitajmy Go.
On jest panem.
Jest miłością.
Wielkim darem i radością.
Powitajmy Go.
Powitajmy Go.”

W takt powyższej piosenki aktorzy wraz z widownią odtańczyli finałową piosenkę jasełek, które zostały wystawione pod kierunkiem p. Małgorzaty Osińskiej (na podstawie scenariusza „Jasełkowa Łezka - humoreska” A. Szafrańca) przez uczniów świetlicy szkolnej w dniu 22 grudnia 2017 r.

To były inne jasełka niż te zazwyczaj. Oczywiście nie zabrakło głównych bohaterów, czyli Maryi, Józefa oraz Jezusa, a także tych równie ważnych jak anioły i pasterze czy Trzej Królowie. W naszym przedstawieniu pojawił się również kot betlejemski, który obiecał zmienić swoje życie, a robi to przy stajence w towarzystwie myszek. Wesołe, rymowane teksty były przeplatane rytmicznymi piosenkami, których choreografia zachęcała publiczność do włączenia się w naśladowanie ruchów aktorów. Dopełnieniem gry aktorskiej dzieci były przepiękne dekoracje wykonane przez wychowawców świetlicy.

Monika Psujek – kierownik świetlicy szkolnej


W piątek 10 listopada ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt. „Pani Jesień”.
Konkurs został zorganizowany przez świetlicę szkolną. Wzięły w nim udział 34 osoby.

Z uwagi na dużą ilość prac konkursowych wykonanych przez uczniów klas 0-III oraz ich wysoki poziom, komisja konkursowa zdecydowała nagrodzić większą ilość uczestników, niż uprzednio przewidywano, doceniając tym samym zaangażowanie uczniów.

Osoby nagrodzone:
Kategoria I – uczniowie klas 0-III:
- I miejsce: Joanna Pyra - 0a, Karolina Żaczek - II,
- II miejsce: Olivier Milczarek - IIId, Marta Karwat - Ia,
- III miejsce: Daria Kucio - Ic, Krzysztof Knieć - Ic,
- wyróżnienia: Karina Kieblesz - Ia, Gabriela Kowalewska - Ia, Filip Słabosz - Ia, Dominik Kalwa - 0a.

Kategoria II – uczniowie klas IV-VII:
- I miejsce: Nikola Kamila Rogozińska - IVc,
- II miejsce: Natalia Maliszewska - IVa,
- III miejsce: Klara Dobrzyńska - IVa.

Udział w konkursie przysporzył dzieciom i młodzieży wiele radości. Był okazją do zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Wielu z nich wyraziło chęć dalszego uczestnictwa w tego typu przedsięwzięciach. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, życzymy dalszych sukcesów oraz zachęcamy do rozwijania swoich pasji i umiejętności plastycznych.


Grupy świetlicowe

Numer grupy świetlicowej

Klasy

Numer sali

Wychowawcy

I

Ia, Ib

4

p. Małgorzata Ostrowska

II

Ib, Ic

5

p. Ewa Babikowska

III

Ic, II

6

p. Dorota Kulesza-Wrzosek

IV

IIIa, IIIb

110

p. Patrycja Pysz

V

IIIb, IIIc

7

p. Anna Klimiuk

VI

IIIc, IIId

30

p. Agata Trzpiel

VII

IV-VII

dolna świetlica

p. Małgorzata Osińska, p. Monika PsujekREGULAMIN PRACY ŚWIETLICY

1. Świetlica czynna jest w godz. 7:00-17:30. Przed godziną 7:00 i po godzinie 17:30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
2. Podstawą zapisu dziecka jest wypełnienie karty zgłoszenia do świetlicy.
3. W świetlicy mogą przebywać uczniowie z klas I-VII.
4. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zostają zapoznani z przepisami BHP, sygnalizacją przeciwpożarową oraz z zasadami obowiązującymi w świetlicy.
5. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o jej wyposażenie.
6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu bez zgody nauczyciela.
7. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: ruchowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawę własną.
8. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza ten fakt nauczycielowi.
9. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym oddaleniu się.
10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty oraz przyniesione zabawki.
11. Dziecko mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane do karty zgłoszenia świetlicy.
12. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru okaże dowód tożsamości.
13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do pisemnego informowania nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
14. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu oraz określić konkretną godzinę, o której dziecko ma opuścić świetlicę szkolną. Rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
15. W sytuacji upoważnienia ustnego, np. w wyniku rozmowy telefonicznej, dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy szkolnej.
16. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzice lub osoby upoważnione nie mogą odebrać dziecka do godz. 17:30, rodzice są zobowiązani poinformować o tym wychowawcę świetlicy.
17. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w tym samym dniu przyjęte powtórnie.
18. Na zajęcia dodatkowe m.in. basen, koła zainteresowań prowadzone przez innych nauczycieli, uczniów ze świetlicy odbiera i odprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe prowadzone przez osobę z zewnątrz, rodzic powinien złożyć pisemną informację o szczegółach wyjścia i powrotu z zajęć.
19. W szczególnych przypadkach osobie upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy wychowawca może odmówić wydania dziecka. Dziecko opuści świetlicę po konsultacji z dyrekcją szkoły i rodzicem.