Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej
w PłochocinieKONKURSY ŚWIETLICOWE W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

Nazwa konkursu

Miesiąc

Odpowiedzialny

Konkurs na postacie z owoców i warzyw

Wrzesień

p. Dorota Kulesza-Wrzosek

Konkurs origami - „złóż to sam!”

Październik

p. Kinga Gałązka

Konkurs na maskotkę (rękodzieło)

Listopad

p. Monika Psujek

Konkurs na plakat
„Ziemia naszym domem”

Kwiecień

p. Agata Trzpiel

Konkurs „wierszyk i piosenka dla naszych rodziców”

Maj

p. Małgorzata Osińska

Harmonogram konkursów może ulec zmianie.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1) kształtowanie prawidłowego stosunku do kolegów;

2) wyrabianie wrażliwości estetycznej;

3) rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;

4) rozwijanie zdolności zdobytych w domu i w szkole;

5) wdrażanie do systematycznej pracy i nauki;

6) promowanie nawyków związanych ze zdrowym stylem życia (profilaktyka uzależnień),

7) wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

8) rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów;

9 ) rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Zadania realizuje się poprzez:

1) organizację ciekawych zajęć z wykorzystaniem środków audiowizualnych;

2) planowanie i organizację ciekawych wycieczek po najbliższej okolicy;

3) systematyczną pomoc w odrabianiu lekcji;

4) organizowanie gier i zabaw zapewniających wszechstronny rozwój uczniów.

 

Tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej

Wrzesień

1.      (02-06.09) Regulamin i integracja

2.      (09-13.09) Bezpieczeństwo w szkole i na drodze

3.      (16-20.09) Zielono mi, czyli przyroda wokół nas (konkurs na postacie z owoców i warzyw) (20-22.09 – Sprzątanie Świata)

4.      (23-27.09) Szare Szeregi (23.09 Pierwszy Dzień Jesieni)

Październik

1.      (30.09-04.10) Zwierzęta wokół nas (4.10 Światowy Dzień Zwierząt)

2.      (07-11.10) Dzień Edukacji Narodowej

3.      (14-18.10) Bezpieczny komputer

4.      (21-24.10) Jesień wokół nas (konkurs origami) (24.10 Dzień Origami)

5.      (28.10-01.11) Święto Wszystkich Świętych

Listopad

1.      (04-08.11) Święto Niepodległości

2.      (11-15.11) Tolerancja (16.11 Dzień Tolerancji)

3.      (18-22.11) Prawa dziecka (20.11 Dzień Praw Dziecka) (21.11 Dzień Tolerancji)

4.      (25-29.11) Pluszowy miś – przyjaciel dzieci (konkurs na maskotkę) (25.11 Dzień Pluszowego Misia)

Grudzień

1.      (02-06.12) Wolontariat (5.12 Dzień Wolontariusza)

2.      (09-13.12) Tradycje bożonarodzeniowe. Kiermasz świąteczny.

3.      (16-20.12) Kiermasz świąteczny

Styczeń

1.      (06-10.01) Noworoczne postanowienia. Karnawał

2.      (13-17.01) Nasi dziadkowie

3.      (20-24.01) Tydzień łamigłówek i planszówek

4.      (27-31.01) Świat w zimowej szacie (29.01 Dzień Łamigłówki)

Luty

1.      (17-21.02) Bezpieczna zima

2.      (24-28.03) Kim zostanę, gdy dorosnę? Zawody

 

Marzec

1.      (02-06.03) Dzień kobiet

2.      (09-13.03) Tydzień królowej nauk (matematyki) (12.03 Dzień Matematyki)

3.      (16-20.03) Czekamy na wiosnę (22.03 Dzień Wody)

4.      (23-27.03) Tydzień teatru (27.03 Dzień teatru)

 

 

Kwiecień

1.      (30.03-3.04) Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Kiermasz

2.      (06-10.04) Kiermasz

3.      (13-17.04) Zdrowe odżywianie

4.      (20-24.04) Dzień Ziemi (konkurs: plakat – „Ziemia naszym domem”)

5.      (27.04-01.05) Tydzień patriotyczny (27.03 Święto szkoły, Święto Konstytucji 3 Maja)

 

Maj

1.      (04-08.05) Tydzień zawodów (4.05 Dzień Strażaka)

2.      (11-15.03) Mój dom i moja rodzina (15.05 Dzień Rodziny)

3.      (18-22.05) Przygotowania do Dnia Matki (konkurs: wierszyk i piosenka dla rodziców)

4.      (25-29.05) Rozwijamy dobre nawyki – profilaktyka uzależnień

 

 

Czerwiec

1.      (01-05.06) Savoir-vivre na co dzień (3.06 Dzień Savoir-Vivre)

2.      (08-12.06) Tradycje naszego regionu (zaproszenie zespołu ludowego „Ożarowiacy”)

3.      (15-19.06) Książka przyjacielem na wakacje

4.      (22-26.06) Bezpieczne wakacje

 

Harmonogram planu pracy świetlicy może ulec zmianie.GRUPY ŚWIETLICOWE
rok szkolny 2019/2020

Numer grupy świetlicowej:

Klasy:

Numer sali:

Wychowawcy:

I

Ia, Ib

111

p. Ewa Pawęska

II

Ib, Ic

108

p. Kinga Gałązka

III

IIa, IIb

21

p. Agata Trzpiel

IV

IIa, IIb

30

p. Monika Psujek

V

IIIa, IIIb

135 (górna świetlica)

p. Dorota Kulesza-Wrzosek

VI

IIIb, IIIc

136 (górna świetlica)

p. Małgorzata Osińska

VII

IV

dolna świetlica

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejREGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE

 1. Świetlica czynna jest w godz. 7:00-17:30. Przed godziną 7:00 i po godzinie 17:30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 2. Podstawą zapisu dziecka jest wypełnienie karty zapisu do świetlicy szkolnej. Kartę tę należy corocznie złożyć w pierwszym tygodniu roku szkolnego do kierownika świetlicy lub wychowawców świetlicy.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I-IV. Dzieci ze starszych klas mogą przebywać na świetlicy w szczególnych przypadkach, gdy: nie uczęszczają na religię, są zwolnieni z basenu lub czekają na dodatkowe zajęcia.
 4. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zostają zapoznani z przepisami BHP, sygnalizacją przeciwpożarową oraz z zasadami obowiązującymi w świetlicy.
 5. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o jej wyposażenie.
 6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu bez zgody nauczyciela.
 7. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: ruchowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawę własną.
 8. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza ten fakt nauczycielowi.
 9. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym oddaleniu się.
 10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty oraz przyniesione zabawki.
 11. Dziecko mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane do karty zgłoszenia świetlicy.
 12. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru okaże dowód tożsamości.
 13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do pisemnego informowania nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
 14. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu oraz określić konkretną godzinę, o której dziecko ma opuścić świetlicę szkolną. Rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka od chwili opuszczenia przez nie świetlicy szkolnej.
 15. W sytuacji upoważnienia ustnego, np. w wyniku rozmowy telefonicznej, dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy szkolnej.
 16. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzice lub osoby upoważnione nie mogą odebrać dziecka do godz. 17:30, rodzice są zobowiązani poinformować o tym wychowawcę świetlicy.
 17. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w tym samym dniu przyjęte powtórnie.
 18. Na zajęcia dodatkowe m.in. basen, koła zainteresowań prowadzone przez innych nauczycieli, uczniów ze świetlicy odbiera i odprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe prowadzone przez osobę z zewnątrz, rodzic powinien złożyć pisemną informację o szczegółach wyjścia i powrotu z zajęć.
 19. W szczególnych przypadkach osobie upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy wychowawca może odmówić wydania dziecka. Dziecko opuści świetlicę po konsultacji z dyrekcją szkoły i rodzicem.