Informacja o ochronie danych osobowych


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie, ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, zwanego dalej Administratorem.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dlatego wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy wysyłać na adres:
iod@bo.ozarow-mazowiecki.pl
lub pocztą tradycyjną na adres:
Inspektor Ochrony Danych
Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie
ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin

Klauzula informacyjna dla rodziców i uczniów

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgoda na upublicznienie wizerunku na rzecz promocji szkoły oraz na portalu społecznościowym facebook szkoły