Kształcenie na odległość w klasach I-III - poradnik MEN


ZARZĄDZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie z dnia 23 października 2020r.


OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE PODCZAS EPIDEMII COVID-19

REGULAMIN szczególnych zasad działalności Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie w trakcie prowadzonych w szkole zajęć opiekuńczych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)
Plakat w wysokiej roździelczościINSTRUKCJA LOGOWANIA DO APLIKACJI TEAMS

Szanowni Rodzice!

W związku z uruchomieniem w naszej szkole zdalnego nauczania w usłudze Office 365, przesyłamy Państwu login i hasło do systemu.
Celem zalogowania do aplikacji, należy wejść na stronę: https://www.office.com a następnie wpisać otrzymany login i hasło.

W trakcie pierwszego logowania system wymusi na Państwu zmianę hasła, które należy zapamiętać (zapisać). Po zalogowaniu z dostępnych aplikacji należy wybrać TEAMS celem instalacji na własnym urządzeniu.

TEAMS - instrukcja dla uczniów


INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), które reguluje realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej, uprzejmie informujemy, że:

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie, ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin, zgodnie z powyższym Rozporządzeniem oraz Zarządzeniem Dyrekcji Szkoły od dnia 19.03.2020r. do 23.10.2020 r.wprowadziła formę zdalnego nauczania w postaci:

1. dziennika elektronicznego
2. maili służbowych
3. Microsoft 365 Education, kanał Teams

Aby umożliwić uczniom korzystanie z wyżej wymienionych narzędzi, zostały utworzone konta indywidualne na podstawie adresów mailowych podanych na początku roku szkolnego przez rodziców i opiekunów prawnych, w celu realizacji obowiązków nauczania za pomocą dziennika elektronicznego.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 35 Ustawy o prawie oświaty w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w ramach nauczania zdalnego obejmuje:
- imię i nazwisko ucznia oraz jego login
- adres mailowy wskazany przez rodzica/ prawnego opiekuna w dzienniku elektronicznym
- materiały i dokumenty przesłane za pomocą wyżej wymienionych form zdalnego nauczania

Podanie danych osobowych w celu realizacji nauczania zdalnego jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe podopiecznych placówki będą przechowywane przez okres nauki i uczęszczania do placówki oświaty, jak również po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Informujemy, że oprócz wyżej wymienionych danych, możliwe jest przetwarzanie danych, które wynikają z kształcenia na odległość za pośrednictwem zdalnych środków nauczania, które nie wynikają bezpośrednio z celu przetwarzania założonego przez Administratora Danych Osobowych, takie jak identyfikacja numeru IP, geolokalizacja oraz inne dane zgodnie z zasadami licencji korzystania z usługi Microsoft 365 Education. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych oraz oświadczenie firmy Microsoft o przetwarzaniu danych osobowych, znajdą Państwo na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement:

„W przypadku produktów firmy Microsoft dostarczanych przez szkoły podstawowe i średnie, w tym Microsoft 365 Education, firma Microsoft:
• Nie będzie gromadzić ani używać danych osobowych uczniów innych niż niezbędne na potrzeby edukacji/administracji.
• Nie będzie sprzedawać ani nie wypożyczać danych osobowych uczniów.
• Nie będzie używać ani udostępniać danych osobowych uczniów do reklam czy podobnych celów komercyjnych, takich jak kierowanie reklam do uczniów na podstawie profilowania.
• Nie będzie tworzyć osobistych profilów uczniów innych niż niezbędne na potrzeby edukacji/administracji albo na które zgodę wyrazili rodzice, opiekunowie lub uczniowie o odpowiednim wieku.
• Będzie wymagać, aby dostawcy naszej firmy, którym będą udostępniane dane osobowe uczniów na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych (jeśli dotyczy), zobowiązali się do zastosowania tych samych zasad dotyczących danych osobowych uczniów.”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dlatego wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy wysyłać na adres: iod@bo.ozarow-mazowiecki.pl

Dodatkowa informacja od Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

W związku zaistniałą sytuacją czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrekcja Szkoły w porozumieniu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby w trybie natychmiastowym wybrać takie środki i metody nauczania, które będą skuteczne oraz bezpieczne, także w kontekście ochrony danych osobowych. Chcąc zapewnić uczniom najlepszą edukację na odległość, będziemy na bieżąco monitorować i zmieniać dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z zaleceniami wydawanymi na bieżąco przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem,
Dyrekcja Szkoły

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE

DOBRE PRAKTYKI

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu w trakcie nauki online - poradnik dla rodziców

ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU W TRAKCIE NAUKI ONLINE DLA UCZNIA

1. Wykorzystuj mądrze telefon, tablet, komputer.
2. Nie podawaj swoich loginów i haseł!
3. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.
4. W trakcie zajęć online zachowuj się jak na prawdziwych lekcjach w szkole: uważnie słuchaj poleceń nauczyciela, rób notatki, nie korzystaj z telefonu, staraj się aby w tym czasie nic Cie nie rozpraszało.
5. Szanuj innych użytkowników internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie.
6. Używaj internetu do podtrzymywania znajomości, kontaktuj się z rówieśnikami z klasy pisz, rozmawiaj, ale staraj się nie zawierać nowych znajomości. Bądź ostrożny! Nie ufaj!
7. Korzystając z Internetu przy przygotowywaniu materiałów, zawsze pamiętaj podawaniu źródeł. Sprawdzaj wiarygodność materiałów, korzystaj z zaufanych stron.
8. Unikaj pobierania programów z nieoficjalnych stron. Filmy czy muzykę pobieraj z legalnych źródeł.
9. Nie otwieraj linków na komunikatorze od nieznajomych.
10. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, który poświęcasz komputerowi i staraj się go nie przekraczać.
11. Nie podawaj w sieci danych osobowych, nie wysyłaj swoich zdjęć.Regulamin wypożyczania sprzętu komputerowego
w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie,
w ramach zdalnego nauczania - program „Zdalna szkoła+”
(wsparcie dla rodzin wielodzietnych)


Regulamin - pdf