Regulamin wypożyczania sprzętu komputerowego
w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie,
w ramach zdalnego nauczania - program „Zdalna szkoła+”
(wsparcie dla rodzin wielodzietnych)


Regulamin - pdf


Nazwisko i imię Termin konsultacji w szkole
 Bartosińska  Ewelina poniedziałek 9.00-10.00 s. 109
 Błaszczyk Ewa piątek 14.00-15.00 s. 7
 Bogucka  Agnieszka  czwartek 13.00-14.00 s. 136
 Bogucka Bożena wtorek 15.00-16.00 s. 130
 Borowska Marlena środa 14.00-15.00 s. 103
 Cender Magdalena poniedziałek 9.00-10.00 s. 24
 Chechłacz Robert piątek 14.00-15.00 s. H
 Chwil Ewa wtorek 15.00-16.00 s. 119
 Chyziak Grzegorz poniedziałek 9.00-10.00 s. 121
 Cybulska Renata czwartek 13.00-14.00 s. 7
 Egermeier Wacław środa 14.00-15.00 s. 130
 Galant Urszula wtorek 15.00-16.00 s. 105
 Gałązka Kamil poniedziałek 9.00-10.00 s. H1
 Gałązka Kinga piątek 15.00-16.00 s. 6
 Graczyk-Zaborowska Izabela środa 14.00-15.00 s. 119
 Iracka Ewelina środa 15.00 - 16.00 s. 205
 Jędrzejczyk Anna piątek 15.00 - 16.00 s. 203
 Kępczyńska Agnieszka czwartek 13.00-14.00 s. 110
 Kluczek Monika piątek 14.00-15.00 s. 6
 Kowalewska Joanna poniedziałek 9.00-10.00 s. 103
 Kozłowska-Nagat Agnieszka poniedziałek 9.00-10.00 s. 114
 Krakowiak Beata piątek 14.00-15.00 s. 136
 Kubala-Mazur Grażyna poniedziałek 9.00-10.00 s. 123
 Kulesza-Wrzosek Dorota piątek 15.00-16.00 s. 7
 Kulińska-Trojanowska  Mariola czwartek 13.00-14.00 s.23
Kurasiewicz Dorota piątek 15.00-16.00 s. 136
 Lenartowicz Agnieszka piątek 15.00 - 16.00 s. 204
 Lipka - Auguścik Ewa piątek 14.00-15.00 s. 33
 Łażewska Halina wtorek 15.00-16.00 s. 105
Mamcarz Julia  piątek 14.00-15.00 s. 10
 Mączyńska Barbara czwartek 13.00-14.00 s. 33
 Mielniczuk-Lipska Katarzyna piątek 14.00-15.00 s. 111
 Migda Janusz wtorek 15.00-16.00 s. 123
 Miziołek  Małgorzata  czwartek 13.00-14.00 s. 111
 Mochalska Dorota piątek 14.00-15.00 s. 5
 Musiał Ewelina środa 15.00 - 16.00 s. 202
 Osińska  Małgorzata   piątek 15.00-16.00 s. 5
Pasternak Żaneta  piątek 14.00-15.00 s. 102
 Pamrów  Aleksandra piątek 14.00-15.00 s. 129
 Pawęska Ewa środa 14.00-15.00 s. 204
 Pawłowska Anna wtorek 9.00-10.00 s. 110
 Pielaszek Grzegorz wtorek 15.00-16.00 s. 121
 Pieszka Waldemar poniedziałek 9.00-10.00 s. 23
 Psujek Monika piątek 15.00-16.00 s. 135
 Pyra Justyna wtorek 15.00-16.00 s. 33
 Salwin Robert wtorek 15.00-16.00 s. H
Smolińska Aleksandra piątek 14.00-15.00 s. 122
 Sawicki Maciej poniedziałek 9.00-10.00 s.31
 Stefańczyk Katarzyna piątek 14.00-15.00 s. 123
 Szymaniak Grażyna czwartek 13.00-14.00 s. 135
 Tomczyk Elżbieta czwartek 13.00-14.00 s. 108
 Trzpiel Agata piątek 14.00-15.00 s. 23
 Wąsowska Joanna wtorek 15.00-16.00 s. 103
 Wielgus Katarzyna środa 15.00-16.00 s. 208
 Wójcik Ewa piątek 14.00-15.00 s. 10
 Zajączkowska Beata środa 14.00-15.00 s. 105
 Żukowska Ewelina piątek 14.00-15.00 s. 33


OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE PODCZAS EPIDEMII COVID-19Terminy konsultacji dla uczniów klas VIII

Chwil Ewa wtorek 15.00-16.00 s. 119 VIIIb, VIIIc
Galant Urszula wtorek 15.00-16.00 s. 105 VIIIa
Iracka Ewelina środa 15.00 - 16.00 s. 205 VIIIa, VIIIc
Jędrzejczyk Anna środa 16.00 - 17.00 s. 203 VIII, VIIIb
Lenartowicz Agnieszka piątek 15.00 - 16.00 s. 204 VIIIc
Musiał Ewelina środa 15.00 - 16.00 s. 202 VIIIb

Uczniowie są zobowiązani do powiadomienia nauczyciela o chęci uczestniczenia w konsultacjach. W przypadku większej ilości uczniów chętnych do wzięcia udziału w konsultacjach nauczyciel prowadzący wskaże godzinę przyjścia na zajęcia.


REGULAMIN szczególnych zasad działalności Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie w trakcie prowadzonych w szkole zajęć opiekuńczych podczas pandemii wirusa SARS-CoV2 (COVID-19)
Plakat w wysokiej roździelczości


Nauka zdalna

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493), które reguluje realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej, uprzejmie informujemy, że:

Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie, ul. Lipowa 3, 05-860 Płochocin, zgodnie z powyższym Rozporządzeniem oraz Zarządzeniem Dyrekcji Szkoły od dnia 25.03.2020r. wprowadziła formę zdalnego nauczania w postaci:

1. dziennika elektronicznego
2. maili służbowych
3. Microsoft 365 Education, kanał Teams

Aby umożliwić uczniom korzystanie z wyżej wymienionych narzędzi, zostały utworzone konta indywidualne na podstawie adresów mailowych podanych na początku roku szkolnego przez rodziców i opiekunów prawnych, w celu realizacji obowiązków nauczania za pomocą dziennika elektronicznego.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 35 Ustawy o prawie oświaty w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w ramach nauczania zdalnego obejmuje:
- imię i nazwisko ucznia oraz jego login
- adres mailowy wskazany przez rodzica/ prawnego opiekuna w dzienniku elektronicznym
- materiały i dokumenty przesłane za pomocą wyżej wymienionych form zdalnego nauczania

Podanie danych osobowych w celu realizacji nauczania zdalnego jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe podopiecznych placówki będą przechowywane przez okres nauki i uczęszczania do placówki oświaty, jak również po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

Informujemy, że oprócz wyżej wymienionych danych, możliwe jest przetwarzanie danych, które wynikają z kształcenia na odległość za pośrednictwem zdalnych środków nauczania, które nie wynikają bezpośrednio z celu przetwarzania założonego przez Administratora Danych Osobowych, takie jak identyfikacja numeru IP, geolokalizacja oraz inne dane zgodnie z zasadami licencji korzystania z usługi Microsoft 365 Education. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych oraz oświadczenie firmy Microsoft o przetwarzaniu danych osobowych, znajdą Państwo na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement:

„W przypadku produktów firmy Microsoft dostarczanych przez szkoły podstawowe i średnie, w tym Microsoft 365 Education, firma Microsoft:
• Nie będzie gromadzić ani używać danych osobowych uczniów innych niż niezbędne na potrzeby edukacji/administracji.
• Nie będzie sprzedawać ani nie wypożyczać danych osobowych uczniów.
• Nie będzie używać ani udostępniać danych osobowych uczniów do reklam czy podobnych celów komercyjnych, takich jak kierowanie reklam do uczniów na podstawie profilowania.
• Nie będzie tworzyć osobistych profilów uczniów innych niż niezbędne na potrzeby edukacji/administracji albo na które zgodę wyrazili rodzice, opiekunowie lub uczniowie o odpowiednim wieku.
• Będzie wymagać, aby dostawcy naszej firmy, którym będą udostępniane dane osobowe uczniów na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych (jeśli dotyczy), zobowiązali się do zastosowania tych samych zasad dotyczących danych osobowych uczniów.”

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadają Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzania danych osobowych narusza przepisy RODO.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych, dlatego wszelkie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy wysyłać na adres: iod@bo.ozarow-mazowiecki.pl

Dodatkowa informacja od Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

W związku zaistniałą sytuacją czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrekcja Szkoły w porozumieniu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dokłada wszelkich starań, aby w trybie natychmiastowym wybrać takie środki i metody nauczania, które będą skuteczne oraz bezpieczne, także w kontekście ochrony danych osobowych. Chcąc zapewnić uczniom najlepszą edukację na odległość, będziemy na bieżąco monitorować i zmieniać dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z zaleceniami wydawanymi na bieżąco przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem,
Dyrekcja Szkoły

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

DOBRE PRAKTYKI POMAGAJĄCE ZACHOWAĆ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH PODCZAS LEKCJI ONLINE

DOBRE PRAKTYKI

Dyżury

Nazwisko i imię Dyżur dla uczniów i rodziców
 Bartosińska  Ewelina poniedziałek 14.00-15.00
 Błaszczyk Ewa poniedziałek 14.00-15.00
 Bogucka  Agnieszka  wtorek 14.30-15.30
 Bogucka Bożena czwartek 14.00-15.00
 Borowska Marlena czwartek 14.00-15.00
 Cender Magdalena poniedziałek 14.00-15.00
 Chechłacz Robert czwartek 14.00-15.00
 Chwil Ewa poniedziałek 14.00-15.00
 Chyziak Grzegorz czwartek 14.00-15.00
 Cybulska Renata wtore 14.30-15.30
 Egermeier Wacław wtorek 14.30-15.30
 Galant Urszula czwartek 14.00-15.00
 Gałązka Kamil poniedziałek 14.00-15.00
 Gałązka Kinga środa 15.00-16.00
 Graczyk-Zaborowska Izabela czwartek 14.00-15.00
 Iracka Ewelina czwarte 14.00-15.00
 Jędrzejczyk Anna czwartek 14.00-15.00
 Kępczyńska Agnieszka wtorek 14.30-15.30
 Kluczek Monika poniedziałek 14.00-15.00
 Kowalewska Joanna poniedziałek 14.00-15.00
 Kozłowska-Nagat Agnieszka poniedziałek 14.00-15.00
 Krakowiak Beata wtorek 14.30-15.30
 Kubala-Mazur Grażyna poniedziałek 14.00-15.00
 Kulesza-Wrzosek Dorota środa 15.00-16.00
 Kulińska-Trojanowska  Mariola wtorek 14.30-15.30
Kurasiewicz Dorota środa 15.00-16.00
 Lenartowicz Agnieszka czwartek 14.00-15.00
 Lipka - Auguścik Ewa poniedziałek 14.00-15.00
Mamcarz Julia wtorek 14.30-15.30
 Łażewska Halina poniedziałek 14.00-15.00
 Mączyńska Barbara wtorek 14.30-15.30
 Mielniczuk-Lipska Katarzyna poniedziałek 14.00-15.00
 Migda Janusz poniedziałek 14.00-15.00
 Miziołek  Małgorzata  wtorek14.30-15.30
 Mochalska Dorota poniedziałek 14.00-15.00
 Musiał Ewelina czwartek 14.00-15.00
 Osińska  Małgorzata   środa 15.00-16.00
Pasternak Żaneta poniedziałek 14.00-15.00
 Pamrów  Aleksandra poniedziałek 14.00-15.00
 Pawęska Ewa czwartek 14.00-15.00
 Pawłowska Anna wtorek 14.30-15.30
 Pielaszek Grzegorz poniedziałek 14.00-15.00
 Pieszka Waldemar poniedziałek 14.00-15.00
 Psujek Monika środa 15.00-16.00
 Pyra Justyna czwartek 14.00-15.00
 Salwin Robert czwartek 14.00-15.00
 Sawicki Maciej poniedziałek 14.00-15.00
 Stefańczyk Katarzyna poniedziałek 14.00-15.00
 Szymaniak Grażyna wtorek 14.30-15.30
 Tomczyk Elżbieta wtorek 14.30-15.30
 Trzpiel Agata środa 15.00-16.00
 Wąsowska Joanna poniedziałek 14.00-15.00
 Wielgus Katarzyna poniedziałek 14.00-15.00
 Wójcik Ewa poniedziałek 14.00-15.00
 Zajączkowska Beata czwartek 14.00-15.00
 Żukowska Ewelina poniedziałek 14.00-15.00
Szanowni Rodzice i Drodzy Uczniowie
W związku z nietypową sytuacją w jakiej się znaleźliśmy w związku z epidemią COVID-19 musimy wszyscy zostać w domu.
Natomiast możemy kontaktować się online. Jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać, podzielić się swoimi problemami, radościami, omówić sprawy formalne związane z dokumentacją psychologiczno-pedagogiczną, kontaktów z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zapraszam do kontaktu w godzinach 14.00-16.00.

Mój mail: spplochocin.pedagog @gmail.com. Jestem również dostępna poprzez dziennik elektroniczny Vulcan

Pozdrawiam
Agnieszka Kozłowska-Nagat
pedagog szkolny


Szanowni Rodzice!

W związku z uruchomieniem w naszej szkole zdalnego nauczania w usłudze Office 365, przesyłamy Państwu login i hasło do systemu.
Celem zalogowania do aplikacji, należy wejść na stronę: https://www.office.com a następnie wpisać otrzymany login i hasło.

W trakcie pierwszego logowania system wymusi na Państwu zmianę hasła, które należy zapamiętać (zapisać). Po zalogowaniu z dostępnych aplikacji należy wybrać TEAMS celem instalacji na własnym urządzeniu.

TEAMS - instrukcja dla uczniówZasady bezpiecznego korzystania z internetu w trakcie nauki online - poradnik dla rodziców

ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU W TRAKCIE NAUKI ONLINE DLA UCZNIA

1. Wykorzystuj mądrze telefon, tablet, komputer.
2. Nie podawaj swoich loginów i haseł!
3. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr.
4. W trakcie zajęć online zachowuj się jak na prawdziwych lekcjach w szkole: uważnie słuchaj poleceń nauczyciela, rób notatki, nie korzystaj z telefonu, staraj się aby w tym czasie nic Cie nie rozpraszało.
5. Szanuj innych użytkowników internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie.
6. Używaj internetu do podtrzymywania znajomości, kontaktuj się z rówieśnikami z klasy pisz, rozmawiaj, ale staraj się nie zawierać nowych znajomości. Bądź ostrożny! Nie ufaj!
7. Korzystając z Internetu przy przygotowywaniu materiałów, zawsze pamiętaj podawaniu źródeł. Sprawdzaj wiarygodność materiałów, korzystaj z zaufanych stron.
8. Unikaj pobierania programów z nieoficjalnych stron. Filmy czy muzykę pobieraj z legalnych źródeł.
9. Nie otwieraj linków na komunikatorze od nieznajomych.
10. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, który poświęcasz komputerowi i staraj się go nie przekraczać.
11. Nie podawaj w sieci danych osobowych, nie wysyłaj swoich zdjęć.


DRODZY UCZNIOWIE I RODZICE!

W okresie zdalnego nauczania, zawieszone są moje konsultacje na terenie szkoły. Kontakt za mną jest jednak możliwy za pośrednictwem telefonu oraz adresu e-mailowego, jak również poprzez dziennik elektroniczny.
W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.
Proszę wysłać do mnie e-maila i podać swój numer telefoniczny, oddzwonię.

Mój adres e-mail: psychologplochocin@gmail.com

Ewa Wójcik, psycholog szkolnyInformacje dla uczniów

Epidemia koronawirusa kryzysem sytuacyjnym...

Kiedy dziecko uczy się najchętniej i dlaczego wtedy?
Drodzy Rodzice, od poniedziałku 23 marca 2020 r. uruchamiamy dla Państwa telefon informacyjny, dzięki któremu będą Państwo mogli na bieżąco zgłaszać problemy związane ze zdalnym nauczaniem

Telefon będzie czynny w godzinach 8.00 – 16.00
Numer tel. 501-190-162
Jak stworzyć dziecku idealne zatem i higieniczne warunki do nauki w domu?
Apel Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wystosował apel do rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 12 – 25 marca 2020 r.

W związku z nasileniem zachorowań na COVID-19 decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych (publicznych i niepublicznych).
Działanie to ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem. W związku z powyższym oraz sygnałami zgłaszanymi do stacji sanitarno-epidemiologicznych o sytuacjach niewłaściwego zachowania Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny apeluje, o:
- dopilnowanie, aby ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne, dzieci i młodzież w tym okresie pozostały w domu, nie przemieszczały się, ograniczyły przebywanie w miejscach publicznych, gdzie mogą być duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe, kluby, itp.),
- zwrócenie uwagi na możliwość organizowania przez uczniów spotkań towarzyskich (tzw. „koronaparty”, „domówek” itp.) i zakazanie swoim dzieciom spędzania czasu wolnego w takiej formie,
- przestrzeganie zasad higieny osobistej (w tym higieny kaszlu i kichania oraz czystości rąk), a także systematycznego sprzątania i czystości pomieszczeń gospodarstwa domowego,
- stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego,
- śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Strona internetowa
Szanowni Państwo,

Zamknięcie placówek oświatowych nie wpływa na zmianę kalendarza roku szkolnego.
W związku z powyższym sposób i zasady rekrutacji do Żłobka Miejskiego, przedszkoli oraz szkół podstawowych są obowiązujące. Rodzice składają wniosek rekrutacyjny do 31 marca 2020 r.,
Rekrutacja do przedszkola oraz szkoły podstawowej jest przeprowadzona w oparciu o elektroniczny system, zatem wniosek w każdym momencie rodzic ma możliwość złożyć co jest warunkiem koniecznym.
System jest powiązany z narzędziem Profilu Zaufanego, który jest gwarantem weryfikacji tożsamości. W dziale aktualności systemu rekrutacji jest dostępny artykuł pt. „Jak podpisać wniosek profilem zaufanym”, zapoznajcie się, jeśli rodzice wykonają opisane w artykule czynności, wnioski zostaną prawidłowo podpisane. Na potwierdzenie złożenia elektronicznego podpisu zostanie przesłana wiadomość e-mail (na adres e-mail matki i ojca dziecka). W przypadku rekrutacji „papierowej” do Żłobka Miejskiego, jak również wniosków do przedszkola oraz szkoły podstawowej, rodzice będą mogli złożyć od dnia kiedy placówka będzie czynna. Dołożymy wszelkich starań aby wnioski rodziców były zweryfikowane jak najszybciej. Sytuacja w której się znaleźliśmy jest dla Nas wszystkich dynamiczna, placówki oświatowe będę zamknięte do dnia 25.03.2020 roku włącznie. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie będziemy Państwa na bieżąco informować.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z Biurem Oświaty
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
tel. 22-721-28-23

https://ozarow-mazowiecki.pl/2020/03/14/informacja-dot-rekrutacji-do-szkol-i-przedszkoli-w-gminie-ozarow-mazowiecki/
Zadania do wykonania dla klas IV-VIII w ramach pracy zdalnej z: wos, edb, historii.

Pobierz


W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy Państwa do angażowania i motywowania dzieci do samodzielnej pracy w domu.
Poniżej zamieszczamy linki do portali czy serwisów z których można korzystać w okresie zawieszenia zajęć.
Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

1. Epodreczniki.pl
2. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
3. Portal lektury.gov.pl
4. Strona Centrum Nauki Kopernik
5. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
6. Serwis Ninateka
7. Serwis Muzykoteka Szkolna
8. Biblioteka Cyfrowa Polona"
9. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
10. Serwis Telewizji Polskiej
11. Serwis Polskie Radio DzieciomÓsmoklasistów zapraszamy do odwiedzenia strony Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://cke.gov.pl
gdzie od dnia dzisiejszego zostały uruchomione zestawy zadań powtórkowych do egzaminu.

Wszystkim naszym uczniom życzymy owocnej pracy!


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone.
Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusaLekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.
Uwaga! W przypadku specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych o udziale w zajęciach dziecka decyduje rodzic. To nie obowiązek lecz prawo. Rodzic, którego dziecko do 8. roku życia nie bierze udziału w zajęciach ma prawo do zasiłku opiekuńczego.

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny; • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza jego dziecko o zapewnienie opieki.

Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela; • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.
Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

informacje pobrane ze strony: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach