MIESIĘCZNY PLAN PRACY GRUPY I

WRZESIEŃ

 • Żegnacie wakacje! Witaj świetlico!
 • Będziemy bezpieczni !
 • Dbamy o zdrowie
 • Żegnaj lato na rok…

PAŹDZIERNIK

 • Kultura życia codziennego
 • Nasi wychowawcy
 • Pasowanie na świetliczaka- jesteśmy przyjaciółmi!
 • Agresji mówimy stop!
 • Szaruga jesienna

LISTOPAD

 • Polska nasza ojczyzna
 • Baśnie różnych narodów
 • Przygotowanie zwierząt do zimy
 • Magiczne słowa
 • Andrzejki

GRUDZIEŃ

 • Każdy może zostać Świętym Mikołajem
 • Kiermasz ozdób świątecznych 
 • Choinkowe radości – zielony gość w świetlicy

STYCZEŃ

 • Witamy nowy rok
 • W zimowej szacie
 • Karnawał
 • Laurka dla babci i dziadka

LUTY

 • Świat bajek
 • Moje uczucia- Walentynki 
 • Bezpieczne ferie

MARZEC

 • Rola kobiety w życiu –dzień kobiet
 • Książka moim przyjacielem
 • Pierwsze oznaki wiosny- witaj wiosno!
 • Czy już znasz patrona naszej szkoły?

KWIECIEŃ

 • Powrót skrzydlatych przyjaciół
 • Dekoracje świąteczne
 • Kiermasz świąteczny
 • Obrzędy wielkanocne

MAJ

 • Walory wiosny-wiosenny pejzaż
 • Technika dawniej i dziś
 • Ruch to zdrowie
 • Nasze kochane mamy

CZERWIEC

 • Nasze hobby
 • Bezpieczne zabawy na powietrzu
 • Kolorowy czas zabawek
 • Kochany tata
 • Wakacje, wakacje
ZADANIE SPOSÓB REALIZACII
I ZADANIA KIERUNKOWE  
TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI 1)Rozmowy na temat zasad bezpiecznej zabawy.
2)Przygotowywanie pomieszczeń  świetlicowych  do właściwego wykorzystania przez dzieci w nowym roku szkolnym.
3)Ćwiczenia w terenie doskonalące umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach.
4)Nauka znaków drogowych.
5) Zapoznanie uczniów z zasadami bhp
PROMOWANIE POSTAWY WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI I SZACUNKU WZGLĘDEM SIEBIE- KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW KULTURY OSOBISTEJ  
Kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie:
a) dążenie do zgody, współpracy w grupie
b) doskonalenie umiejętności poprawnego zachowania się w różnych sytuacjach
c) wyrabianie umiejętności rozróżniania dobra od zła
d) przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych
e) wyrabianie nawyku okazywania innym i sobie życzliwości oraz szacunku. 
1) Zorganizowanie zespołu świetlicowego.
2) Zapoznanie dzieci ze świetlicy  z wychowawcami grup , starszymi koleżankami i kolegami oraz rozkładem zajęć w świetlicy.
3)Zapoznanie uczniów z regulaminem świetlicy,
4) Wybór aktywu świetlicy.
5) Pogadanki na temat kulturalnego zachowania się, wzajemnej życzliwości itp.
6)Rozmowy i zabawy kształtujące i utrwalające nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych.
7) Organizowanie zabaw w grupach oraz wdrażanie do poszanowania sprzętów szkolnych.
8) Wdrażanie dzieci do poszanowania własności wspólnej i osobistej.
9) Zwracanie szczególnej uwagi na prawidłowe odnoszenie się uczniów do siebie, pracowników szkoły, ludzi starszych.
10)Kulturalne zachowanie się podczas spożywania obiadu w stołówce.
11) Właściwe zachowanie się w miejscach publicznych podczas uroczystości szkolnych.
12) Wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
ZAPEWNIENIE POWODZENIA SZKOLNEGO WYCHOWANKOM ŚWIETLICY 1) Organizacja zajęć nauki własnej - przydział miejsc do nauki, przygotowanie stanowisk pracy, tok odrabiania lekcji.
2) Zajęcia indywidualne z dziećmi słabszymi w nauce z poszczególnych przedmiotów.
3) Pogadanka na temat szanowania książek, zeszytów, przyborów szkolnych.
4)Przygotowywanie gier i zabaw dydaktycznych dla grup .
5)Współpraca z wychowawcami klas w zakresie metod pracy nad lekcjami w świetlicy: - omówienie trudności poszczególnych uczniów –uzgodnienie rodzaju uzupełniających zajęć świetlicowych.
BUDZENIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ WYCHOWANKÓW ORAZ NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŻYTKOWANIA CZASU WOLNEGO 1) Prowadzenie różnych form zajęć świetlicowych: czytelnictwo, gry i zabawy stolikowe, gry sportowe, zajęcia plastyczno - techniczne, zajęcia muzyczno - ruchowe, itp.
2) Śledzenie zainteresowań czytelniczych dzieci i ich ulubionych zabaw: zgaduj - zgadula, krzyżówki, recytacje, inscenizacje, itp
3) Imprezy rozrywkowe –zorganizowane w świetlicy w roku szkolnym
4) Oglądanie filmów i bajek na DVD..
5) Zabawy tematyczne oraz gry i zabawy ruchowe typu sportowego.
6) Prowadzenie zajęć umuzykalniających poprzez słuchanie muzyki, nauka piosenek i pląsów.
7) Prowadzenie różnych form zajęć sprawnych rąk np. techniką origami, itp.
8) Moje hobby - rozwijam swoje zainteresowania w wolnym czasie.
9) Konkursy ogólnoszkolne organizowane przez świetlicę.
PRZYSWAJANIE PRZEZ DZIECI DOROBKU KULTURALNEGO REGIONU I KRAJU (EDUKACJA REGIONALNA I PATRIOTYCZNA)  1) Zaznajomienie dzieci z życiem w naszej miejscowości - ciekawymi instytucjami w Płochocinie-poczta, Dom Kultury itp.
2) Rozmowy z dziećmi o bieżących wydarzeniach w kraju i na świecie, w nawiązaniu do wiadomości z radia, telewizji i czasopism.
3) Wykorzystanie rocznic i świąt okolicznościowych do rozwijania szerszych zainteresowań społecznych (spotkania dzieci z ciekawymi ludźmi np.: z policjantem, aptekarzem, pracownikiem poczty, pielęgniarką).
4) Pamięć o ważnych rocznicach wydarzeń - wykonanie gazetek w świetlicy: 11 .XI - rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, 3.V - Uchwalenie Konstytucji itp.
5) Prace społeczne na terenie Płochocina np.: - akcja sprzątania świata, - prace porządkowe, zbieranie papierków wokół szkoły.
KONTYNUOWANIE TRADYCJI I ZWYCZAJÓW SZKOLNYCH  1)Poznanie tradycji szkoły i jej patrona.
2)Uczestniczenie w życiu szkoły (apele, uroczystości).
3)Organizowanie i udział w imprezach kulturalno - rozrywkowych wg kalendarza imprez.
4)Imprezy rozrywkowe w świetlicy.
EDUKACJA PROZDROWOTNA 1) Organizowanie zajęć w świetlicy i na świeżym powietrzu.
2) Wdrażanie do prawidłowych zasad higieny poprzez pogadanki na temat higieny żywienia , estetyki spożywania posiłków.
3)Utrwalenie nawyków higienicznych: wietrzenie sali, mycie rąk, zachowanie czystości w pomieszczeniu świetlicy.
4) Wyświetlanie filmów z zakresu higieny zdrowia, bezpieczeństwa.
5)Bezpieczeństwo ruchu drogowego-nauka przepisów zachowania się na ulicy.
6) Wprowadzenie zajęć relaksacyjnych przy muzyce.
EDUKACJA EKOLOGICZNA  1)Poznawanie okolic szkoły w trakcie spacerów i wycieczek. Poznawanie roślin i zwierząt.
2) Wskazywanie pozytywnych i negatywnych aspektów ingerencji człowieka na środowisko naturalne.
3) Poznawanie zasad zachowania się na obszarach chronionych. Poznawanie roślin i zwierząt chronionych.
4) Zaszczepienie dzieciom zainteresowań przyrodą: opieka nad kwiatami, dokarmianie ptaków, oglądanie filmów przyrodniczych,
5)Udział w akcjach „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi” i innych tego typu.
EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA  1) Wykonywanie ilustracji do poznanych baśni, bajek legend.
2)Działania inspirowane tekstem lub filmem.
3) Poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z encyklopedii, słowników i innych źródeł medialnych.
4) Współpraca z biblioteką szkolną przy organizowaniu imprez związanych z książką.
5)Zabawy, pokazy, pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa przy korzystaniu z mediów.
6)Poznanie czasopism dziecięcych.
7)Gry, zabawy i ciekawostki z Internetu.
II ZADANIA POMOCNICZE   
PRACA Z RODZICAMI 1) Zapewnianie stałego kontaktu z rodzicami poprzez spotkania rodziców z wychowawcami  świetlicy.
2) Prowadzenie różnych form pedagogicznych rodziców.
PRACA W ZESPOLE WYCHOWAWCZYM  1) Korzystanie z książek i czasopism pedagogicznych.
2) Wzajemna wymiana poczynionych obserwacji.
3) Udział w zespołach samokształceniowych i konferencjach metodycznych. 
III ZADANIA ADMINISTRACYJNO- GOSPODARCZE  
MODERNIZACJA I UZUPEŁNIANIE URZĄDZEŃ I SPRZĘTU W POMIESZCZENIACH ŚWIETLICOWYCH. 1) Wykorzystanie sal lekcyjnych do zajęć cichych.
2) Uzupełnianie zestawu zabawek, gier stolikowych, zakup nowych materiałów do zajęć plastyczno - technicznych.
3) Wykonanie nowych pomocy do gier i zabaw dydaktycznych oraz zajęć typu sportowego

OPRACOWAŁA
SYLWIA NOGA