Stołówka szkolna
obiady 22.23 od 19.09


05-17.09.2022 r.          
Grupa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Gr. I: 1a, 2c - p. Justyna Sawicka 12:55 12:55 12:55 12:55 13:15
Gr. II: 1b, 2c - p. Marek Szemiel 12:55 14:00 14:00 12:55 13:15
Gr. III: 1c, 2c - p. Agata Trzpiel 12:55 12:55 14:00 13:15 13:15
Gr. IV: 2a, 3c - p. Ewa Iwaniec 13:15 12:55 14:00 13:15 12:55
Gr. V: 2b, 3c - p. Edyta Szczebiot 12:55 14:00 13:15 13:15 12:55
Gr. VI: 3a, 3c – nauczyciele edukacji Wczesnoszkolnej 13:15 12:55 14:00 12:55 12:15
Gr. VII: 3b – nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 12:15 14:00 12:55 12:55 12:55
P1 /oddział przygotowawczy/ 12:15 12:15 11:10 12:15 12:55


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
Na podstawie art. 106 ust. 2, ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078)

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Stołówka jest miejscem spożywania obiadów przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły.
2. Obiady wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach od 11.30 – 14.00, zgodnie z ustalonym harmonogramem, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina itp., obiad wydaje się o ustalonej wcześniej godzinie, po konsultacjach kierownika świetlicy z organizatorem wyjazdu.
4. Postanowienia Regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej (w tym wysokość opłat) umieszczone są na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.


§ 2. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

1. Do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej uprawnieni są:
a. uczniowie szkoły, których rodzice/opiekunowie prawni wnieśli opłatę w wyznaczonym terminie
b. uczniowie szkoły, których dożywianie dofinansowuje Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inni sponsorzy,
c. pracownicy zatrudnieni w szkole, wnoszący opłaty indywidualne.
2. Z obiadów można korzystać wyłącznie w stołówce (szkoła nie prowadzi sprzedaży na wynos), z zastrzeżeniem ust.3.
3. Dopuszcza się wynoszenie obiadów na zewnątrz tylko przez nauczycieli, którzy w godzinach pracy nie mogli zjeść obiadu.


§ 3. Wysokość opłat za obiady

1. Wysokość opłaty za obiady w stołówce określa dyrektor szkoły w drodze zarządzenia w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Wysokość opłaty ustalana jest na wniosek intendenta na podstawie kalkulacji stawki, opracowanej z uwzględnieniem norm żywieniowych oraz cen rynkowych artykułów spożywczych na dzień sporządzenia kalkulacji /według wzoru załącznik nr 1.
3. W sytuacjach wzrostu kosztów produktów lub stawki VAT w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu o tym fakcie korzystających ze stołówki, co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem.


§ 4. Wnoszenie opłat za obiady

1. Opłaty za obiady należy dokonywać wyłącznie przelewem na wskazany na piśmie lub na stronie internetowej szkoły numer konta bankowego
2. Wpłaty za obiady należy dokonywać najpóźniej do 5-go dnia każdego miesiąca za bieżący miesiąc.
3. Deklarację korzystania z obiadów na kolejny rok szkolny rodzice/prawni opiekunowie składają do 3-go września danego roku szkolnego (według wzoru-załącznik nr 2).
4. Brak wpłaty za obiady do 5-go dnia każdego miesiąca, którego dotyczy będzie skutkował wstrzymaniem wydawania obiadów, aż do chwili uregulowania należności za dany miesiąc z zastrzeżeniem ust.6.
5. O fakcie wstrzymania obiadów rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
6. W uzasadnionych przypadkach spowodowanych np. trudną sytuacją finansową, prosimy o bezpośredni kontakt z wychowawcą klasy.
7. W przypadku rezygnacji z obiadów lub zmiany terminów korzystania z obiadów fakt ten należy zgłosić pisemnie u intendenta lub sekretarza szkoły.
8. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki dla uczniów przez Ośrodek Pomocy Społecznej lub sponsorów, zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej, sponsorem a szkołą.


§ 5. Zwroty za niewykorzystane obiady

1. W przypadku nieobecności ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia, w którym nieobecność została zgłoszona.
2. W przypadku wyjazdów, wycieczek, zawodów sportowych, itp. O nieobecności uczniów powiadamiają intendenta, sekretarza szkoły organizatorzy imprezy. Najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem przed planowaną imprezą należy przedłożyć intendentowi, sekretarzowi szkoły imienną listę uczestników imprezy potwierdzoną przez organizatora.
3. Rodzice/prawni opiekunowie winni odwołać obiady u intendenta lub sekretariacie szkoły osobiście lub telefonicznie do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym dzień wydania obiadu.
4. Powstała nadpłata za zgłoszenie nieobecności odliczona jest za obiady w następnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust.6.
5. Zwroty dokonywane będą na konto podane przez rodziców/prawnych opiekunów w Deklaracji korzystania z obiadów w danym roku szkolnym (załącznik nr 2).
6. W przypadku niezgłoszonej nieobecności na obiedzie, uiszczona z góry opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.


§6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019 r.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie oraz na tablicy ogłoszeń.