Stołówka szkolna


Numer telefonu do intendenta: 501-190-162


Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

 • Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • - uczniowie,
  - nauczyciele.
 • Szkoła uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkującego prawidłowy ich rozwój, dobre samopoczucie i zdolność do nauki zapewnia uczniom jeden posiłek dziennie.
 • Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne.
 • Posiłki wydawane są w godzinach od 11:25 do 14:00, z zastrzeżeniem, że godziny wydawania posiłków dla poszczególnych grup uczniów ustala kierownik świetlicy.
 • W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły ustala inne godziny wydawania posiłków.
 • Na tablicy ogłoszeń wywiesza się jadłospis na dany tydzień.
 • Opłaty za obiady ustalone na podstawie wyliczenia wymienionego i podanego na comiesięcznych informacjach, wnosi się w okresach miesięcznych na początku miesiąca w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
 • W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica, wyznaczyć inny termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.
 • W przypadku zgłoszonej nieobecności ucznia lub nauczyciela, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności.
 • W celu zapisów na obiady, zgłaszania nieobecności prosimy o kontakt z intendentem w godzinach od 7.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku osobiście lub pod nr telefonu 501-190-162.
 • Dokonanie opłaty za posiłek w stołówce szkolnej odbywa się na konto Szkoły Podstawowej: 60 1240 2164 1111 0010 6954 3006