Stołówka szkolna


Opłata za obiady za miesiąc KWIECIEŃ 2019r. wynosi: 15 dni x 3,50 zł (dziennie) = 52,50zł

Opłata nie obejmuje dni: 15-16-17.04. – egzaminy „8-mych” klas
oraz od 18 do 23.04. - przerwa świąteczna.

OPŁATY NA NUMER KONTA BANKOWEGO: 91 1020 1042 0000 8002 0375 7598
opłata do dnia 10.04.2019r. !!!
w tytule wpłaty proszę wpisać: klasa, nazwisko i imię dziecka.

Ważne!!! Jeżeli dziecko jest zapisane na opiekę świetlicową w dniach 15-16-17.04.2019r. i chcecie Państwo żeby dziecko korzystało z obiadów, jest taka możliwość po uprzednim zapisaniu dziecka na obiady w ww. terminie najpóźniej do dnia 8.04.2019 i uiszczeniu dodatkowej opłaty za ww. okres. Możliwość skorzystania z obiadów przez dziecko wyłącznie po uprzednim zapisie pod numerem tel. 501-190-162 lub osobiście w godz. 7.00-15.00. do dnia 8 kwietnia 2019r.

W przypadku informacji dotyczących obiadów, zapisów, odwołań proszę o kontakt z intendentem osobiście lub Tel. pod numerem telefonu 501-190-162 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Regulamin stołówki szkolnej znajduje się na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń w szkole.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

 • Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
 • - uczniowie,
  - nauczyciele.
 • Szkoła uwzględniając potrzeby racjonalnego żywienia uczniów, warunkującego prawidłowy ich rozwój, dobre samopoczucie i zdolność do nauki zapewnia uczniom jeden posiłek dziennie.
 • Posiłki wydawane są w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne.
 • Posiłki wydawane są w godzinach od 11:25 do 14:00, z zastrzeżeniem, że godziny wydawania posiłków dla poszczególnych grup uczniów ustala kierownik świetlicy.
 • W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły ustala inne godziny wydawania posiłków.
 • Na tablicy ogłoszeń wywiesza się jadłospis na dany tydzień.
 • Opłaty za obiady ustalone na podstawie wyliczenia wymienionego i podanego na comiesięcznych informacjach, wnosi się w okresach miesięcznych na początku miesiąca w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej.
 • W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może, na wniosek rodzica, wyznaczyć inny termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej.
 • W przypadku zgłoszonej nieobecności ucznia lub nauczyciela, zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień nieobecności.
 • W celu zapisów na obiady, zgłaszania nieobecności prosimy o kontakt z intendentem w godzinach od 7.00 do 15.00 w dniach od poniedziałku do piątku osobiście lub pod nr telefonu 501-190-162.
 • Dokonanie opłaty za posiłek w stołówce szkolnej odbywa się na konto Szkoły Podstawowej: 91 1020 1042 0000 8002 0375 7598