Samorząd szkolny 2021/2022


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PRZEWODNICZĄCY: Filip Gręda kl. 8a
ZASTĘPCA: Marta Sorbian kl. 8c

WRZESIEŃ 2021 – CZERWIEC 2022 – zbieranie zakrętek dla osób potrzebujących
PAŹDZIERNIK 2021 – CZERWIEC 2022Daj Włos - akcja informacyjna
16.11.2021 – Międzynarodowy Dzień Tolerancji
03.12.2021 – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
06.12.2021 – Dzień Szczęśliwego Numerka

10.01.2022
– Dzień Sprzątania Biurka
14.02.2022 – Kartka walentynkowa
03.03.2022 – Międzynarodowy Dzień Pisarzy  
08.03.2022 – Dzień Szczęśliwego Numerka

KWIECIEŃ 2022
– Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt (4.04.2022) - zbiórka rzeczy dla Azylu dla szczeniąt i psów niepełnosprawnych Judytowo
20.05.2022 – Dzień Praw Zwierząt
03.06.2022 – Światowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaRegulamin Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne

1. W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie działa Samorząd Uczniowski (SU)
2. SU tworzą wszyscy uczniowie Szkoły
3. Podstawą prawną dla działalności SU jest Art. 85 Dz.U.2018.0.996 tj. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Prezydium Samorządu Szkolnego

1. Prezydium SU wybierane jest w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV-VI
2. Prezydium składa się z Przewodniczącego i 2-3 członków
3. Do zadań Prezydium SU należy:

  • reprezentowanie SU wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
  • przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej
  • ustalanie i zatwierdzanie planu pracy na cały rok szkolny
  • kierowanie pracą SU, w tym pomoc lub przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
  • obrona praw i godności poszczególnych uczniów lub zespołów klasowych
  • organizacja i udział w akcjach charytatywnych

Tryb przeprowadzania wyborów

 

1. Kadencja prezydium SU trwa jeden rok
2. Wybory do SU dokonywane są w głosowaniu równy, tajnym i powszechnym w terminie do końca września każdego roku
3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU
3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń wybrany do Samorządu Klasowego uczęszczający do szkoły, nie sprawiający kłopotów wychowawczych, posiadający ocenę za zachowania co najmniej dobrą. Jeśli w klasyfikacji semestralnej członek prezydium z zachowania otrzyma ocenę poprawną lub niższą, osoba ta zostaje odwołana z pełnionej funkcji
4. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Kolejne dwie osoby z największą liczbą głosów zostają członkami prezydium. W wypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwie osoby, zostają one obydwie powołane. Maksymalna liczba członów prezydium SU wynosi trzy osoby
5. Prezydium SU na pierwszym spotkaniu dokonuje podziału obowiązków, powołuje osoby wspomagające działania SU, ustala zakres obowiązków poszczególnych członków; kolejne zebrania SU odbywają się w zależności od potrzeb na bieżąco przez cały rok szkolny