Samorząd szkolny 2016/2017
Plan pracy Samorządu Szkolnego w roku szkolnym 2016/2017


 1. Dzień garnituru, muszki i krawatu - 7.10.2016.

 2. Dzień pluszowego misia - 24.11.2016.

 3. Poczta walentynkowa – 1-9.02.2017.

 4. Dzień piegów – 15.03 2017.

 5. Dzień kota – 18.05. 2017.

 6. Tańczące piątki – każdy ostatni piątek miesiąca(wyłączając okres Wielkiego Postu)

 7. Współorganizacja Dnia Matematyki – 6.02.2017.

 8. Współorganizacja Dnia Wiosny – 21.03.2017.

 9. Współorganizacja Dnia Sportu – 1. 06. 2017.

 10. Udział w akcji Szlachetna Paczka.

 11. Zbiórka dla schroniska dla zwierząt .

 12. Prowadzenie akcji „Szczęśliwy Numerek” – uczniowie z wylosowanym numerem są zwolnieni w tym dniu z pytania oraz niezapowiedzianej kartkówki

 13. Prowadzenie dyskotek (godz. 17.00-19.00)w terminach:

- 21.10.2016.

- 25.11.2016.

- 27.01.2017.

- 21.04.2017.

- 19.05.2017.

Wszyscy uczniowie biorący udział w dyskotece muszą być odebrani przez rodziców lub muszą posiadać pisemną informację od rodzica o samodzielnym powrocie do domu.

Od dnia 4 października 2016 w Szkole jest prowadzona akcja „Szczęśliwy Numerek” – uczniowie z wylosowanym numerem są zwolnieni w tym dniu z pytania oraz niezapowiedzianej kartkówki (akcja zorganizowana w porozumieniu z Samorządem Szkolnym).

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne

1. W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie działa Samorząd Uczniowski (SU)
2. SU tworzą wszyscy uczniowie Szkoły
3. SU działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 7 IX 1991r., Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem SU

Prezydium Samorządu Szkolnego

1. Prezydium SU wybierane jest w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV-VI
2. Prezydium składa się z Przewodniczącego i 2-3 członków
3. Do zadań Prezydium SU należy:

 • reprezentowanie SU wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców

 • przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej

 • ustalanie i zatwierdzanie planu pracy na cały rok szkolny

 • kierowanie pracą SU, w tym pomoc lub przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych

 • obrona praw i godności poszczególnych uczniów lub zespołów klasowych

 • organizacja i udział w akcjach charytatywnych

Tryb przeprowadzania wyborów

1. Kadencja prezydium SU trwa jeden rok
2. Wybory do SU dokonywane są w głosowaniu równy, tajnym i powszechnym w terminie do końca września każdego roku
3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU
3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń wybrany do Samorządu Klasowego uczęszczający do szkoły, nie sprawiający kłopotów wychowawczych, posiadający ocenę za zachowania co najmniej dobrą. Jeśli w klasyfikacji semestralnej członek prezydium z zachowania otrzyma ocenę poprawną lub niższą, osoba ta zostaje odwołana z pełnionej funkcji
4. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Kolejne dwie osoby z największą liczbą głosów zostają członkami prezydium. W wypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwie osoby, zostają one obydwie powołane. Maksymalna liczba członów prezydium SU wynosi trzy osoby
5. Prezydium SU na pierwszym spotkaniu dokonuje podziału obowiązków, powołuje osoby wspomagające działania SU, ustala zakres obowiązków poszczególnych członków; kolejne zebrania SU odbywają się w zależności od potrzeb na bieżąco przez cały rok szkolny