ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W NASZEJ SZKOLE

  Jestem obowiązkowy:
 • Na lekcje przychodzę punktualnie,
 • Aktywnie uczestniczę w zajęciach,
 • Słucham uważnie i wykonuję polecenia nauczyciela,
 • Odrabiam prace domowe i przygotowuje się do zajęć,
 • Nie ściągam,
 • Na bieżąco poprawiam negatywne oceny.
  Jestem koleżeński:
 • Okazuję innym życzliwość i pomoc,
 • Do koleżanek i kolegów zwracam się po imieniu,
 • Nie obrażam nikogo, słowem, gestem, miną,
 • Konflikty rozwiązuję pokojowo,
 • Zgodnie pracuję i bawię się w zespole lub grupie,
 • Troszczę się o rzeczy własne i kolegów.
  Umiem być kulturalny:
 • Wobec innych stosuję formy grzecznościowe,
 • Dbam o estetyczny wygląd odpowiedni do miejsca i sytuacji,
 • Dbam o czystość i porządek na terenie szkoły i wokół niej,
 • Zachowuję się grzecznie wobec swoich kolegów i dorosłych,
 • Kulturalnie zachowuję się podczas wycieczek,
 • Szanuję własność szkoły.
  Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych:
 • Swoim zachowaniem nie zagrażam zdrowiu i bezpieczeństwu innych,
 • Nie stosuję przemocy: bójek, popychania, plucia, dokuczania innym,
 • W czasie przerw: nie biegam, nie krzyczę, nie przebywam w klasie,
 • Do szatni idę powoli i spokojnie się ubieram,
 • Rozmawiam z dorosłymi o problemach, aby mogli nam pomóc.


WSPOMAGANIE PEDAGOGICZNE


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

Celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej dziecka do nauki, częstych pobytów w szpitalu, złych stanów samopoczucia. W pracy wyrównawczo-dydaktycznej muszą być uwzględniane wszystkie podstawowe zasady pedagogiczne, obowiązujące również w pracy szkolnej. Często muszą one być pełniej i konsekwentniej realizowane niż w normalnej pracy pedagogicznej. Oto one:

 1. MOŻLIWIE PEŁNA INDYWIDUALIZACJA PRACY Z KAŻDYM DZIECKIEM.
 2. STAWIANIE ZADAŃ DOSTOSOWANYCH DO MOŻLIWOŚCI DZIECKA I ZAPEWNIENIE WARUNKÓW DO POPRAWNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ.
 3. POWOLNE, SYSTEMATYCZNE PRZECHODZENIE OD ZADAŃ ŁATWIEJSZYCH DO CORAZ TRUDNIEJSZYCH, OD PROSTYCH DO BARDZIEJ ZŁOŻONYCH.
 4. ZAPEWNIENIE WARUNKÓW UTRWALANIA PRAWIDŁOWYCH UMIEJĘTNOŚCI I LIKWIDOWANIA NIEKORZYSTNYCH NAWYKÓW W CZYTANIU I PISANIU.
 5. DOSTOSOWANIE CZASU TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH ĆWICZEŃ DO WYDOLNOŚCI DZIECKA.
 6. MOBILIZOWANIE DZIECKA DO WYKONYWANIA ZADAŃ POPRZEZ STOSOWANIE RÓŻNORODNYCH FORM ĆWICZEŃ.
KOREKTYWA

Głównym celem zajęć jest skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej, o ile to możliwe do stanu prawidłowego. Zajęcia mają na celu również niedopuszczenie do powstania nowych wad postawy, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich pojawieniu się. Praca na zajęciach ma za zadanie doprowadzenia sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.
Dzieci osiągają cele na zajęciach poprzez zadania:
 1. Wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała we wszystkich sytuacjach i czynnościach życia codziennego.
 2. Wytworzenie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowo - więzadłowej kręgosłupa, po uprzednim usunięciu dystonii mięśniowej.
 3. Wdrożenie do rekreacji ruchowej uwzględniającej elementy profilaktyki i korektywy zaburzeń zagrażających lub istniejących u dziecka.
 4. Poznanie z nowymi formami ruchu, tj. gry , zabawy, wykorzystanie przyborów i nietypowych przyrządów na zajęciach z gimnastyki.

REEDUKACJA (ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE)

  W naszej szkole prowadzone są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
(reedukacja), których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.      
Biorą w nich udział dzieci od klasy I-szej do VI-tej, u których na podstawie badania psychologiczno-pedagogicznego stwierdzono występowanie specyficznych trudności w nauce czytania i pisania określane mianem dysleksji, dysgrafii czy dysortografii. Uczęszczają tu również uczniowie z innymi zaburzeniami, którym  wsparcie pedagogiczne jest potrzebne.
Specjalnie na potrzeby tych zajęć odpowiednio urządziliśmy i wyposażyliśmy pracownię, która jest miłym i spokojnym miejscem do terapii i nauki.


LOGOPEDIA

Zajęcia logopedyczne, przeznaczone są dla dzieci klas 0 – II. Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej mowy, usprawnienie funkcji mających wpływ na rozwój mowy - pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia, wdrażanie dzieci do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy oraz do twórczej aktywności słownej.


PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny działa na rzecz uczniów poprzez: rozpoznawanie ich indywidualnych potrzeb, poznanie przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych, udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu trudności związanych z niepowodzeniami szkolnymi, konfliktami z rówieśnikami, konfliktami rodzinnymi, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów potrzebujących wsparcia, przeprowadzanie rozmów profilaktycznych, udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi. W zakresie współpracy z innymi instytucjami pedagog szkolny między innymi kieruje uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej, organizuje dla uczniów i rodziców pomoc specjalistów z poradni oraz przy współpracy z pracownikami socjalnymi organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom będących w trudnej sytuacji życiowej.

PSYCHOLOG SZKOLNY- JEGO ZADANIA:
 1. prowadzenie  działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy uczniom i rodzicom 
 4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia
 5. wspieranie wychowawców klas w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły
 6. Głównym celem pracy psychologa w szkole są działania na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży przy współpracy z pedagogiem, wychowawcami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom oraz tworzenie klimatu do prawidłowego rozwoju osobowości uczniów.
DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZA SZKOŁY

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

Świetlica szkolna czynna codziennie
w godzinach 7:00 8:00 oraz 10:35 – 17:30
Świetlica prowadzi zajęcia:

 1. Plastyczne
 2. Umuzykalniając
 3. Sportowe
 4. Czytelnicze

UCZESTNICTWO SZKOŁY W PROGRAMACH RZĄDOWYCH


Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie uczestniczy w projekcie:

  „Szklanka Mleka”- w ramach programu „Szklanka mleka” dzieci klas 0 – VI mają możliwość spożycia 0,25 l mleka bądź przetworu mlecznego bezpłatnie lub po obniżonej cenie, w każdym dniu nauki szkolnej z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych. Uczniowie piją bezpłatnie mleko białe natomiast smakowe: czekoladowe bądź waniliowe w cenie 0,25 zł.
Celem programu „Szklanka Mleka” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału przetworów mlecznych
w codziennej diecie dzieci. Na tym etapie życia kształtują się ich nawyki żywieniowe.