Cyfrowa szkoła

Regulamin wypożyczeń sprzętu komputerowego
w Szkole Podstawowej
im. Szarych Szeregów w Płochocinie


 1. W ramach programu „Cyfrowa Szkoła" Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Płochocinie (zwana dalej szkołą) udostępnia do bezpłatnego wypożyczenia uczniom sprzęt komputerowy.
 2. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do klasy 4 szkoły i nie posiadający komputera domowego (zwany dalej uczniem).
 3. Możliwością wypożyczenia objęte są netbooki
 4. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia (załącznik), i za zgodą Dyrektora szkoły na okres maksymalnie 1 tygodnia.
 5. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
 6. W razie braku możliwości wypożyczenia komputera obowiązuje kolejka wg daty wpływania wniosków. Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.
 7. Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.
 8. Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.
 9. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.
 10. Jeżeli komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.
 11. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
 12. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.
 13. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.
 14. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
 15. Zwrot komputera następuje najpóźniej w terminie wyznaczonym przez regulamin lub na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
 16. Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.
 17. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 18. W kwestiach spornych nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
 19. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole. Dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.