Samorząd szkolny 2020/2021


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

WRZESIEŃ 2020 – CZERWIEC 2021 – zbieranie zakrętek dla osób potrzebujących
WRZESIEŃ 2020 – CZERWIEC 2021 – Daj Włos - akcja informacyjna
1.10.2020 – Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia
6.11.2020 – Międzynarodowy Dzień Łamańców Językowych
16.11.2020 – Międzynarodowy Dzień Tolerancji
7.12.2020 – Dzień Szczęśliwego Numerka
13.01.2021 – Dzień Sprzątania Biurka
1-12.02.2021 – Poczta walentynkowa
LUTY 2021 – Dzień Zucha i Harcerza (we współpracy z ZHP)
3.03.2021 – Światowy Dzień Dzikiej Przyrody
8.03.2021 – Dzień Szczęśliwego Numerka
31.03.2021 – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
KWIECIEŃ 2021 – Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt (4.04.2021) - zbiórka rzeczy dla Azylu dla szczeniąt i psów niepełnosprawnych Judytowo
KWIECIEŃ 2021 – Turniej Wiedzy o Szarych Szeregach dla uczniów z klas I-III prowadzony przez harcerzy z klas VI-VII
19.05.2021 – Dzień Dobrych Uczynków
2.06.2021 – Światowy Dzień Roweru oraz Światowy Dzień Ochrony ŚrodowiskaRegulamin Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne

1. W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie działa Samorząd Uczniowski (SU)
2. SU tworzą wszyscy uczniowie Szkoły
3. Podstawą prawną dla działalności SU jest Art. 85 Dz.U.2018.0.996 tj. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Prezydium Samorządu Szkolnego

1. Prezydium SU wybierane jest w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV-VI
2. Prezydium składa się z Przewodniczącego i 2-3 członków
3. Do zadań Prezydium SU należy:

  • reprezentowanie SU wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
  • przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej
  • ustalanie i zatwierdzanie planu pracy na cały rok szkolny
  • kierowanie pracą SU, w tym pomoc lub przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
  • obrona praw i godności poszczególnych uczniów lub zespołów klasowych
  • organizacja i udział w akcjach charytatywnych

Tryb przeprowadzania wyborów

 

1. Kadencja prezydium SU trwa jeden rok
2. Wybory do SU dokonywane są w głosowaniu równy, tajnym i powszechnym w terminie do końca września każdego roku
3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU
3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń wybrany do Samorządu Klasowego uczęszczający do szkoły, nie sprawiający kłopotów wychowawczych, posiadający ocenę za zachowania co najmniej dobrą. Jeśli w klasyfikacji semestralnej członek prezydium z zachowania otrzyma ocenę poprawną lub niższą, osoba ta zostaje odwołana z pełnionej funkcji
4. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Kolejne dwie osoby z największą liczbą głosów zostają członkami prezydium. W wypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwie osoby, zostają one obydwie powołane. Maksymalna liczba członów prezydium SU wynosi trzy osoby
5. Prezydium SU na pierwszym spotkaniu dokonuje podziału obowiązków, powołuje osoby wspomagające działania SU, ustala zakres obowiązków poszczególnych członków; kolejne zebrania SU odbywają się w zależności od potrzeb na bieżąco przez cały rok szkolny