Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej
w Płochocinie
W tym tygodniu proponujemy formy pracy związane z tematyką teatru, ponieważ 27 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru.
Każdy z nas na pewno już kiedyś oglądał sztukę teatralną - jeśli nie w samym teatrze to pewnie w jakimś domu kultury lub szkole. Widz, aby być dobrym słuchaczem musi przestrzegać kilku zasad. Jakich? Odpowiedź na to pytanie na pewno przyjdzie, gdy, drodzy uczniowie, zechcecie zrealizować naszą pierwszą propozycję.

1. Zorganizujmy domowy teatr dla naszej rodziny.
To nic trudnego.
Zastanówcie się, jaką opowieść chcecie przedstawić. Pomysłów jest wiele.
Zamieszczamy propozycję do tego, jak wykonać paluszkowe pacynki, które będą nam niezbędne w przedstawieniu: https://kidea.pl/paluszkowe-pacynki

2. Może czas na zabawę w "lustra"? Dziecko i rodzic stoją naprzeciwko siebie – jedno z nich jest lustrem, które musi naśladować ruchy osoby stojącej przed nim. Potem następuje zamiana ról.

3. Poćwiczmy teraz naszą pamięć i posiadaną wiedzę – czas na krzyżówkę o teatrze.


Serdecznie pozdrawiamy!
Kinga Gałązka
Dorota Kulesza-Wrzosek
Dorota Kurasiewicz
Małgorzata Osińska
Monika Psujek
Agata Trzpiel

Krzyżówka o teatrzeKONKURSY ŚWIETLICOWE W ROKU SZKOLNYM 2019-2020

Nazwa konkursu

Miesiąc

Odpowiedzialny

Konkurs na postacie z owoców i warzyw

Wrzesień

p. Dorota Kulesza-Wrzosek

Konkurs origami - „złóż to sam!”

Październik

p. Kinga Gałązka

Konkurs na maskotkę (rękodzieło)

Listopad

p. Monika Psujek

Konkurs na plakat
„Ziemia naszym domem”

Kwiecień

p. Agata Trzpiel

Konkurs „wierszyk i piosenka dla naszych rodziców”

Maj

p. Małgorzata Osińska

Harmonogram konkursów może ulec zmianie.ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1) kształtowanie prawidłowego stosunku do kolegów;

2) wyrabianie wrażliwości estetycznej;

3) rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;

4) rozwijanie zdolności zdobytych w domu i w szkole;

5) wdrażanie do systematycznej pracy i nauki;

6) promowanie nawyków związanych ze zdrowym stylem życia (profilaktyka uzależnień),

7) wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

8) rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów;

9 ) rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Zadania realizuje się poprzez:

1) organizację ciekawych zajęć z wykorzystaniem środków audiowizualnych;

2) planowanie i organizację ciekawych wycieczek po najbliższej okolicy;

3) systematyczną pomoc w odrabianiu lekcji;

4) organizowanie gier i zabaw zapewniających wszechstronny rozwój uczniów.

 

Tygodniowy plan pracy świetlicy szkolnej

Wrzesień

1.      (02-06.09) Regulamin i integracja

2.      (09-13.09) Bezpieczeństwo w szkole i na drodze

3.      (16-20.09) Zielono mi, czyli przyroda wokół nas (konkurs na postacie z owoców i warzyw) (20-22.09 – Sprzątanie Świata)

4.      (23-27.09) Szare Szeregi (23.09 Pierwszy Dzień Jesieni)

Październik

1.      (30.09-04.10) Zwierzęta wokół nas (4.10 Światowy Dzień Zwierząt)

2.      (07-11.10) Dzień Edukacji Narodowej

3.      (14-18.10) Bezpieczny komputer

4.      (21-24.10) Jesień wokół nas (konkurs origami) (24.10 Dzień Origami)

5.      (28.10-01.11) Święto Wszystkich Świętych

Listopad

1.      (04-08.11) Święto Niepodległości

2.      (11-15.11) Tolerancja (16.11 Dzień Tolerancji)

3.      (18-22.11) Prawa dziecka (20.11 Dzień Praw Dziecka) (21.11 Dzień Tolerancji)

4.      (25-29.11) Pluszowy miś – przyjaciel dzieci (konkurs na maskotkę) (25.11 Dzień Pluszowego Misia)

Grudzień

1.      (02-06.12) Wolontariat (5.12 Dzień Wolontariusza)

2.      (09-13.12) Tradycje bożonarodzeniowe. Kiermasz świąteczny.

3.      (16-20.12) Kiermasz świąteczny

Styczeń

1.      (06-10.01) Noworoczne postanowienia. Karnawał

2.      (13-17.01) Nasi dziadkowie

3.      (20-24.01) Tydzień łamigłówek i planszówek

4.      (27-31.01) Świat w zimowej szacie (29.01 Dzień Łamigłówki)

Luty

1.      (17-21.02) Bezpieczna zima

2.      (24-28.03) Kim zostanę, gdy dorosnę? Zawody

 

Marzec

1.      (02-06.03) Dzień kobiet

2.      (09-13.03) Tydzień królowej nauk (matematyki) (12.03 Dzień Matematyki)

3.      (16-20.03) Czekamy na wiosnę (22.03 Dzień Wody)

4.      (23-27.03) Tydzień teatru (27.03 Dzień teatru)

 

 

Kwiecień

1.      (30.03-3.04) Przygotowania do Świąt Wielkanocnych. Kiermasz

2.      (06-10.04) Kiermasz

3.      (13-17.04) Zdrowe odżywianie

4.      (20-24.04) Dzień Ziemi (konkurs: plakat – „Ziemia naszym domem”)

5.      (27.04-01.05) Tydzień patriotyczny (27.03 Święto szkoły, Święto Konstytucji 3 Maja)

 

Maj

1.      (04-08.05) Tydzień zawodów (4.05 Dzień Strażaka)

2.      (11-15.03) Mój dom i moja rodzina (15.05 Dzień Rodziny)

3.      (18-22.05) Przygotowania do Dnia Matki (konkurs: wierszyk i piosenka dla rodziców)

4.      (25-29.05) Rozwijamy dobre nawyki – profilaktyka uzależnień

 

 

Czerwiec

1.      (01-05.06) Savoir-vivre na co dzień (3.06 Dzień Savoir-Vivre)

2.      (08-12.06) Tradycje naszego regionu (zaproszenie zespołu ludowego „Ożarowiacy”)

3.      (15-19.06) Książka przyjacielem na wakacje

4.      (22-26.06) Bezpieczne wakacje

 

Harmonogram planu pracy świetlicy może ulec zmianie.GRUPY ŚWIETLICOWE
rok szkolny 2019/2020

Numer grupy świetlicowej:

Klasy:

Numer sali:

Wychowawcy:

I

Ia, Ib

111

p. Ewa Pawęska

II

Ib, Ic

108

p. Kinga Gałązka

III

IIa, IIb

21

p. Agata Trzpiel

IV

IIa, IIb

30

p. Monika Psujek

V

IIIa, IIIb

135 (górna świetlica)

p. Dorota Kulesza-Wrzosek

VI

IIIb, IIIc

136 (górna świetlica)

p. Małgorzata Osińska

VII

IV

dolna świetlica

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejREGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. SZARYCH SZEREGÓW W PŁOCHOCINIE

 1. Świetlica czynna jest w godz. 7:00-17:30. Przed godziną 7:00 i po godzinie 17:30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
 2. Podstawą zapisu dziecka jest wypełnienie karty zapisu do świetlicy szkolnej. Kartę tę należy corocznie złożyć w pierwszym tygodniu roku szkolnego do kierownika świetlicy lub wychowawców świetlicy.
 3. Do świetlicy przyjmowane są dzieci z klas I-IV. Dzieci ze starszych klas mogą przebywać na świetlicy w szczególnych przypadkach, gdy: nie uczęszczają na religię, są zwolnieni z basenu lub czekają na dodatkowe zajęcia.
 4. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zostają zapoznani z przepisami BHP, sygnalizacją przeciwpożarową oraz z zasadami obowiązującymi w świetlicy.
 5. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o jej wyposażenie.
 6. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu bez zgody nauczyciela.
 7. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: ruchowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawę własną.
 8. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza ten fakt nauczycielowi.
 9. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym oddaleniu się.
 10. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty oraz przyniesione zabawki.
 11. Dziecko mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane oraz numery dowodów osobistych są wpisane do karty zgłoszenia świetlicy.
 12. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie, jeśli osoba ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka i na potwierdzenie odbioru okaże dowód tożsamości.
 13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do pisemnego informowania nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).
 14. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu oraz określić konkretną godzinę, o której dziecko ma opuścić świetlicę szkolną. Rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka od chwili opuszczenia przez nie świetlicy szkolnej.
 15. W sytuacji upoważnienia ustnego, np. w wyniku rozmowy telefonicznej, dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy szkolnej.
 16. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzice lub osoby upoważnione nie mogą odebrać dziecka do godz. 17:30, rodzice są zobowiązani poinformować o tym wychowawcę świetlicy.
 17. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej nie może być w tym samym dniu przyjęte powtórnie.
 18. Na zajęcia dodatkowe m.in. basen, koła zainteresowań prowadzone przez innych nauczycieli, uczniów ze świetlicy odbiera i odprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia. W przypadku, gdy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe prowadzone przez osobę z zewnątrz, rodzic powinien złożyć pisemną informację o szczegółach wyjścia i powrotu z zajęć.
 19. W szczególnych przypadkach osobie upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy wychowawca może odmówić wydania dziecka. Dziecko opuści świetlicę po konsultacji z dyrekcją szkoły i rodzicem.