Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej
w Płochocinie

TURNIEJ GRY W WARCABY w grupie VI

W VI grupie świetlicowej w ciągu ostatnich dwóch miesięcy trwa turniej gry w warcaby. W turnieju bierze udział ponad połowa uczestników grupy. Ustalone zostało, że zadaniem każdego gracza jest rozegranie pojedynku gry w warcaby ze wszystkimi zgłoszonymi osobami (stąd właśnie tak długi okres trwania tego przedsięwzięcia). Przed rozpoczęciem turnieju daliśmy sobie kilka dni na rozgrywki treningowe, tak aby każdy mógł poćwiczyć swoje umiejętności ze swoimi koleżankami i kolegami z grupy, a nawet rodzicami w domu. Po tym czasie nastąpiły rozgrywki turniejowe. W kilku przypadkach konieczne było sięgnięcie do szczegółowych zasad gry, czyli do Kodeksu Warcabowego Polskiego Związku Warcabowego.

Gra w warcaby przypadła do gustu prawie wszystkim dzieciom z grupy. Z własnej chęci grały w nią również osoby, które nie chciały być uczestnikami turnieju.

Zakończenie turnieju przewidziane jest na połowę maja. Wtedy zostaną ogłoszone wyniki oraz rozdane drobne upominki wszystkim uczestnikom gry w warcaby.

wychowawca grupy - Monika Psujek

Konkurs „Mam talent!”

Dnia 26 stycznia w świetlicowych grupach VI i VII odbył się konkurs „Mam talent!” w kategorii tanecznej. W konkursie wzięło udział 16 dzieci. Uczniowie przez ok. dwa tygodnie podczas zajęć świetlicowych brali udział w próbach tanecznych pod okiem wychowawcy świetlicy. Uczestnicy konkursu samodzielnie przygotowywali swoje układy taneczne bądź inspirowali się już powstałymi. Publiczność konkursu „Mam talent!” stanowili uczniowie z grupy VI i VII, którzy kibicowali swoim koleżankom i kolegom. Po wykonaniu wszystkich układów tanecznych nastąpiły obrady jury, w którego skład weszły wychowawczynie obu grup świetlicowych. Wszystkie występujące dzieci zostały nagrodzone symbolicznym upominkiem. Występy dzieci ze wspomnianych grup zostaną powtórzone dla rodziców.

wychowawca grupy - Monika Psujek

KONKURS

Świetlica szkolna w Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie zaprasza uczniów uczęszczających na świetlicę do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:

Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima”

Regulamin konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów, którzy uczęszczają na świetlicę szkolną.

 2. Prace należy wykonać samodzielnie. Wyklucza się prace zbiorowe.

 3. Technika dowolna – rysunek kredką, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, kolaż. Wyklucza się prace przestrzenne.

 4. Format prac – A4.

 5. Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą.

 6. Każde dziecko może złożyć tylko jedną pracę.

 7. Prace będzie oceniać jury pod przewodnictwem kierownika świetlicy.

  Kryteria oceny:

  - zgodność z tematem i wymaganiami konkursu;

  - pomysłowość;

   - staranność i estetyka wykonania.

8. Przewidziane są nagrody za I, II i III miejsce w każdej grupie wiekowej.

9. Termin składania prac upływa w dniu 16 listopada 2016 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Wychowawcy świetlicy

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ZESPOŁU LUDOWEGO „OŻAROWIACY”

W dniu 11 października 2016 r. świetlica szkolna gościła Panią Małgorzatę i Pana Waldemara z Domu Kultury „Uśmiech”. Pani Małgorzata zachęcała uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w zajęciach Zespołu Ludowego „Ożarowiacy”. Dzieciom zostały zaprezentowane stroje ludowe z trzech regionów Polski oraz ich charakterystyczne elementy. Różnice miedzy strojem krakowskim, spiskim i śląskim mogliśmy zaobserwować na żywo, gdy Pani Małgorzata ubierała w nie ochotników. Fragmenty przyśpiewek ludowych grane przez Pana Waldemara wzmocniły efekt prezentacji. W ramach utrwalenia zdobytej wiedzy dzieci przypisywały fragmenty poznanych piosenek i elementy stroju do danego regionu Polski oraz kompletowały stroje wymieszane wcześniej przez prowadzącą. Chętnych do rozwiązywania zagadek nie brakowało. Czas spędzony z Panią Małgorzatą i Panem Waldemarem okazał się czasem bardzo aktywnym i z niecierpliwością czekamy na kolejną wizytę. Wszystkich zachęcamy do obejrzenia galerii. Bardzo serdecznie dziękujemy.

KARTKA DLA POWSTAŃCA

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie pamiętają o Powstańcach. Każdy, kto zechciał powiedzieć „dziękuję” uczestnikom walk o stolicę, mógł to zrobić w ramach akcji BohaterON. Celem akcji było upamiętnienie i uhonorowanie Powstańców Warszawskich. Również uczniowie naszej szkoły wzięli udział w tym projekcie własnoręcznie wykonując kartki, w których osobiście dziękowali powstańcom, przekazywali życzenia i ciepłe słowa. Poprzez stronę internetową www.bohateron.pl uczniowie zapoznawali się z biogramami, a następnie wybierali sylwetki żyjących Powstańców Warszawskich, do których adresowali kartki. Po zakończeniu kampanii (2 października) pocztówki trafią do Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie zostaną przekazane adresatom.

WARSZTATY KULINARNE

Na świetlicy zawsze jest ciekawie. Oprócz zajęć edukacyjnych, gier i zabaw ruchowych uczniowie uczestniczą również w warsztatach kulinarnych. Do tej pory dzieci zrobiły sałatkę warzywną oraz pyszne gofry z dodatkami. Przed nimi jeszcze wiele ciekawych i „smacznych” przepisów do zrealizowania. Dzieci z grupy I w dniu 30.09.2016 r. wspólnie przygotowały sałatkę owocową. Najpierw dokładnie umyły ręce i owoce, które przyniosły. Potem pokroiły owoce z wielkim przejęciem Po wymieszaniu wszystkich składników sałatka była gotowa i bardzo kolorowa. Dzieci zjadły ją ze smakiem i niejednokrotnie prosiły o dokładkę.

PIKNIK INTEGRACYJNY

W dniu 24.09.2016 r. odbył się piknik integracyjny organizowany przez świetlicę szkolną. Była to kolejna odsłona serii spotkań mających na celu integrację dzieci, rodziców i wychowawców. Zgodnie z tradycją spotkaliśmy się w „drewnianej wiosce” tuż za ogrodzeniem naszej szkoły. Pomimo pogody płatającej tego dnia figle frekwencja dopisała, a chętnych do gry w „Mega Twistera” lub planszowego „Chińczyka” nie brakowało. Oprócz gier planszowych rozrywkę zapewniali wychowawcy świetlicy organizując różnego rodzaju konkursy i zabawy. Oczywiście nie zabrakło buchającego płomieniami ogniska i gorących kiełbasek. Najwytrwalsi mogli spróbować swoich sił w przeciąganiu liny, a uczestnicy oprócz satysfakcji z wygranej otrzymali nagrody w postaci słodyczy. Piknikowego efektu dopełniło malowanie buziek farbami. Dzieci bawiły się świetnie, a wychowawcy wymyślali, co raz to nowe zabawy. Tak radosna atmosfera udzieliła się nawet słońcu, które pod koniec spotkania zaszczyciło nas swoją obecnością i wyjrzało zza chmur. Wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Świetlica czynna jest od godziny 7.00 do 17.30.

 2. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców – wypełnienie  „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”.

 3. W świetlicy mogą przebywać uczniowie z klas I-VI, którzy nie uczęszczają na lekcje religii.

 4. Rezygnację z miejsca w świetlicy należy zgłosić pisemnie do kierownika świetlicy.

 5. Miesięczna opłata na rzecz świetlicy szkolnej wynosi 5 złotych. Z zebranych środków pieniężnych dokonuje się zakupu niezbędnych materiałów do bezpośredniej pracy z dziećmi: materiałów plastycznych, książek, sprzętu sportowego, gier i zabawek edukacyjnych, nagród w konkursach świetlicowych oraz materiałów niezbędnych do oprawy uroczystości i imprez okolicznościowych. 

 6. Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy.

 7. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby, niż rodzice, osoby te muszą być wpisane przez rodziców w karcie zgłoszenia.

 1. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko powinno posiadać przy sobie upoważnienie (napisane na oddzielnej kartce papieru) czytelnie podpisane przez rodziców, zawierające:

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru
- serię i numer dowodu osobistego
- datę
- określenie, czy upoważnienie dotyczy jednego konkretnego dnia czy dłuższego czasu
- określenie kim ta osoba jest dla dziecka.

 1. Rodzice zobowiązani są do pisemnego informowania nauczyciela o wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (z datą i podpisem).

 2. Rodzice są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.

 3. Rodzic ma obowiązek potwierdzić w formie pisemnej samodzielny powrót dziecka do domu oraz określić konkretną godzinę o której dziecko ma opuścić świetlicę szkolną. Rodzic/opiekun prawny w oświadczeniu tym deklaruje, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.

 4. W sytuacji upoważnienia ustnego, np. w wyniku rozmowy telefonicznej dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy szkolnej.

 5. Po godzinie 17.30 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 6. W wyjątkowych sytuacjach, gdy rodzice lub osoby upoważnione nie mogą odebrać dziecka do godziny 17.30 rodzice są zobowiązani poinformować o tym wychowawcę świetlicy.

 7. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w tym samym dniu przyjęte powtórnie.

 8. Zajęcia dodatkowe – we wrześniu rodzice są proszeni o informację do świetlicy, na jakie zajęcia ich dzieci będą uczęszczać.

 9. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza ten fakt nauczycielowi.

 10. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela  świetlicy o każdorazowym oddaleniu się (np. wyjścia do toalety, do biblioteki itp.).

 11. Na zajęcia dodatkowe, basen, koła zainteresowań prowadzone przez innych nauczycieli, uczniów ze świetlicy odbiera i odprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia.

 12. Uczniowie z klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej chodzą na obiady z wychowawcą świetlicy w czasie przeznaczonym dla świetlicy w stołówce.

 13. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zostają zapoznani przez nauczycieli świetlicy  z zasadami BHP, sygnalizacją przeciwpożarową oraz z zasadami obowiązującymi na świetlicy.

 14. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

 15. W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia: ruchowe, plastyczno-techniczne, dydaktyczne, muzyczne, teatralne, czytelnicze, relaksacyjne. Dzieci mają również czas na zabawy własne.

 16. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na niej przedmioty i przyniesione zabawki.


PODZIAŁ GRUP ŚWIETLICOWYCH


p. Ostrowska

Małgorzata

Grupa I

kl. 0a,1

sala 135

górna świetlica

p. Borysiak Aneta

Grupa II

kl. 0b,1

sala 136

górna świetlica

p. Felczak Martyna

Grupa III

kl. 2a,2b

sala 6

p. Klimiuk Anna

Grupa IV

kl. 2b,2c

sala 7

p. Sołtyszewska

Agnieszka

Grupa V

kl. 2c,2d

sala 4

p. Psujek Monika

Grupa VI

kl. 3a,3b

sala 110

I piętro

Nauczyciele klas I-III

Grupa VII

kl. 3b,3c

sala 30

parterp. Korzeniecka Magdalena

Grupa VIII

kl. 4-6

dolna świetlica