Samorząd szkolny 2015/2016


Witamy, tu nowy Samorząd Szkolny!

Jako nowy samorząd szkolny, dołożymy wszelkich starań, przy organizacji imprez tematycznych, dyskotek oraz zbiórek charytatywnych, aby jak największa liczba uczniów brała w nich chętnie udział. Jesteśmy otwarci na propozycje i zachęcamy do aktywnego brania udziału w życiu szkoły. W szkole też można się fajnie bawić! :-)

Samorząd Szkolny

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne

1. W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie działa Samorząd Uczniowski (SU)
2. SU tworzą wszyscy uczniowie Szkoły
3. SU działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dn. 7 IX 1991r., Statutem Szkoły i niniejszym Regulaminem SU

Prezydium Samorządu Szkolnego

1. Prezydium SU wybierane jest w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV-VI
2. Prezydium składa się z Przewodniczącego i 2-3 członków
3. Do zadań Prezydium SU należy:

  • reprezentowanie SU wobec Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
  • przedstawianie Dyrekcji Szkoły, Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej
  • ustalanie i zatwierdzanie planu pracy na cały rok szkolny
  • kierowanie pracą SU, w tym pomoc lub przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych
  • obrona praw i godności poszczególnych uczniów lub zespołów klasowych
  • organizacja i udział w akcjach charytatywnych

Tryb przeprowadzania wyborów

 

1. Kadencja prezydium SU trwa jeden rok
2. Wybory do SU dokonywane są w głosowaniu równy, tajnym i powszechnym w terminie do końca września każdego roku
3. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU
3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń wybrany do Samorządu Klasowego uczęszczający do szkoły, nie sprawiający kłopotów wychowawczych, posiadający ocenę za zachowania co najmniej dobrą. Jeśli w klasyfikacji semestralnej członek prezydium z zachowania otrzyma ocenę poprawną lub niższą, osoba ta zostaje odwołana z pełnionej funkcji
4. Przewodniczącym SU zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Kolejne dwie osoby z największą liczbą głosów zostają członkami prezydium. W wypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez dwie osoby, zostają one obydwie powołane. Maksymalna liczba członów prezydium SU wynosi trzy osoby
5. Prezydium SU na pierwszym spotkaniu dokonuje podziału obowiązków, powołuje osoby wspomagające działania SU, ustala zakres obowiązków poszczególnych członków; kolejne zebrania SU odbywają się w zależności od potrzeb na bieżąco przez cały rok szkolny