Podstawowe informacje SPRAWDZIAN 2015

 • Jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły.
 • Nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎
 • Odbywa się jest w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub ‎zdrowotnych nie przystąpi do sprawdzianu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.
 • Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego z: polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.
 • Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. Każda ‎część sprawdzianu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie ‎przeprowadzania sprawdzianu, który jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej ‎Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, ‎w którym jest przeprowadzany sprawdzian.‎
 • - Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki i trwa 80 minut.
  - Część 2. obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego) i trwa 45 minut. Uczeń może wybrać tylko ‎ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.‎
 •  Części sprawdzianu rozdziela przerwa.
 • Sprawdzian ma formę pisemną. Zadania z języka polskiego i matematyki mają formę zamkniętą i otwartą,
 • Zadania z języka obcego nowożytnego mają formę zamkniętą.
 • Zadania z języka polskiego i matematyki tworzą jeden arkusz egzaminacyjny, natomiast ‎zadania z języka obcego – drugi.
 • Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, ‎w której uczeń zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych.
 • Rozwiązania zadań otwartych ‎zapisuje się w miejscu do tego przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych z języka ‎polskiego i matematyki (schemat arkuszy egzaminacyjnych w części pierwszej i części ‎drugiej).
 • Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części pierwszej również przybory do ‎rysowania: ołówek, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.
 • Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
 • Prace uczniów (tylko zadania otwarte) oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów.
 • Zadania zamknięte są sprawdzane elektronicznie.
 • Wynik jest wyrażony w procentach i składa się z wyniku ogólnego z pierwszej części wraz z wyszczególnieniem wyników z języka polskiego i matematyki oraz wyniku z drugiej części.
 • Wynik sprawdzianu jest ostateczny i nie może być podważony.
 • Podstawą prawną sprawdzianu jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami).W roku szkolnym 2014/2015 zmieniają się zasady przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty. Dokładną datę i harmonogram przeprowadzania sprawdzianu szóstoklasisty ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


W 2015 roku sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015 r. (środa). Pierwsza część o godzinie 9.00, druga - z języka obcego - o godzinie 11.45. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła już na swojej stronie internetowej informator, który zawiera podstawowe zasady organizacji i przebiegu sprawdzianu, akty prawne z tym związane oraz wymagania dla poszczególnych zadań. Informator został ogłoszony również w językach mniejszości narodowych, językach mniejszości etnicznych oraz w języku regionalnym nauczanych w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub regionalnym.
Doszedł język obcy
Począwszy od roku 2015 sprawdzian szóstoklasisty składa się z dwóch części:
część 1. – język polski i z matematyka – trwa 80 minut;
część 2. – język obcy – trwa 45 minut – do wyboru są języki angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego (§ 1 ust. 12 lit. a) rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 25 kwietnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych). Jeżeli uczeń uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego więcej niż jednego języka obcego nowożytnego, jego rodzice składają dyrektorowi szkoły do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu (§ 1 ust. 7).

Wyniki w 2015 roku będą procentowe
Przystąpienie do sprawdzianu jest obowiązkiem ucznia i jednocześnie warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczeń otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego. Od 2015 roku będą na nim podane cztery wyniki wyrażone w procentach:

 • ogólny z części 1.,
 • szczegółowy z języka polskiego,
 • szczegółowy z matematyki,
 • z języka obcego.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń zdobył za zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu. Na przykład jeśli za zadania matematyczne zdobędzie 16 punktów spośród 22 możliwych do zdobycia, to uzyska 73%. Rezultat sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej.
Dla nieobecnych - dodatkowy sprawdzian
Jeśli z przyczyn losowych lub zdrowotnych uczeń nie przystąpi do sprawdzianu w kwietniu, to może go zdawać w terminie dodatkowym ogłoszonym przez dyrektora CKE (zazwyczaj termin ten wyznaczany jest w czerwcu). Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.

Informator o sprawdzianie 2014/2015

Centralna Komisja Egzaminacyjna - sprawdzian 2014/2015

Rodzaje zadań z matematyki

Drodzy Uczniowie!
Poniżej znajdziecie przykładowe zestawy treningowe z matematyki, które pomogą Wam w przygotowaniu się do sprawdzianu. Życzymy owocnej pracy nad zadaniami.

Zestaw 1
Zestaw 2
Zestaw 3
Zestaw 4
Zestaw 5
Zestaw 6
Zestaw 7
Zestaw 8
Zestaw 9
Zestaw 10
Zestaw 11
Zestaw 12
Zestaw 13
Zestaw 14